Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 4η (2022) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 11/02/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -1656-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
Ζήσιος Βασίλειος
Μαλλίνης Αθανάσιος
Φάλκος Αντώνιος
Ληστής Θεόδωρος
Ζέππος Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 4Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2) τις από 11.03.2020 ​​ και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
3) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ Ο.Τ. 21 ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», (Εισηγ.: κα Καραδήμου Δήμητρα)
Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε ακτές του Δήμου Σιθωνίας». (Εισηγ.: κα Καραδήμου Δήμητρα)
Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε ακτές του Δήμου Σιθωνίας». (Εισηγ.: κα Καραδήμου Δήμητρα)
Οικονομικά στοιχεία 4ου τριμήνου 2021 Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ.: κ. Μάντσιος Ιωάννης)
Έγκριση της αρ. 1/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ με θέμα «1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» (Εισηγ.: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
Έγκριση της αρ. 2/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ με θέμα «Τροποποίηση ΟΠΔ και στοχοθεσίας 2022» (Εισηγ.: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (ΔΕΔΔΗΕ: επέκταση δικτύου ΦΟΠ για τοποθέτηση 1ΦΣ και –Χ/Δ) (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
             Ντέμπλας Κυπαρίσσης