Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική
συνεδρίαση, την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα
πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1)
 του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος
πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.

2)
τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η
παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.
32009/23-05-2020 (Β’ 1988),

3)
το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
Covid-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής τους»,

4)
την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης
& Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα
Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με
τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.
 

     

 

Τα θέματα προς συζήτηση
και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
 

1. 1    1.  «Οριστική 
Παραλαβή του Έργου  «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »
έγκριση πρακτικού»  

     2. «Οριστική  Παραλαβή του Έργου  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΡΤΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ» έγκριση πρακτικού»
                                           

3.      Προσωρινή
και οριστική
παραλαβή του
έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΡΤΗΣ», έγκριση πρακτικού. 

4.      Προσωρινή
και οριστική παραλαβή του έργου «
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» έγκριση πρακτικού. 

5.       Προσωρινή
και οριστική
παραλαβή του
έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΡΤΗΣ» έγκριση Πρακτικού 

6.       Οριστική
παραλαβή του έργου «
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
‘ΖΗΝΟΖΗ’ Δ.Κ. 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
έγκριση πρακτικού
 

7.      Ορισμός ημερομηνίας
αποσφράγισης προσφορών για την Διαχείριση ογκωδών  αποβλήτων, Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και  στερεών μη επικίνδυνων
αποβλήτων ιστορικών αποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας
 

8.      Έγκριση 1ου πρακτικού
για την Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών
του Προσώπων για το έτος 2021
 

9.      Πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού
 ορισμένου χρόνου με κατ’
επείγον 
χαρακτήρα. 

                                                     Ο
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                 Ντέμπλας Κυπαρίσσης