Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 6Η (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                    Νικήτη, 20/09/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                    Αριθμ.Πρωτ.:28510
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Μαρία Ζαββού
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214
ΠΡΟΣ
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
4. Παραλίκας Θεοδόσιος
5. Ξανθόπουλος Αθανάσιος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Το θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης είναι το κάτωθι:

1. Κοπή επικίνδυνου δέντρου σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο εντός οικισμού Νικήτης- περιοχής Αγ. Γεωργίου.

 

                                                                          Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                           Δαλδογιάννης Γεώργιος

 

Η συνεδρίαση έχει τη μορφή του κατεπείγοντος, λόγω επικινδυνότητας πυρκαγιάς και
τραυματισμού πολιτών.
(Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε, όπως ενημερωθούμε άμεσα, προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.)

Κοιν.:
1.Δήμαρχο κο Ντέμπλα Κυπαρίσση
2. Πρόεδρο Δ. Κ. Νικήτης
3. Προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
3. Προϊσταμένη Τμ. Πολιτικών Οργάνων