Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                             Νικήτη,  10.09.2020
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 13067
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
Φαξ.:23750-23244                                                                
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
                                                                                        ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

                                                                                                     (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
4) την αρ. 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού, επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:
Α) δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 37 Α.1/27/οικ. 9413/2020 (Β’ 1704).

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 16/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

 Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

 


1.    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

2.    7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

3.    Ψήφισμα κατά της μετατροπής του Ναού της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4.    Λήψη απόφασης σχετικά με τις κεραίες COSMOTE (αρ. 58/2020 απόφ. Αγ. Νικολάου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Νικολάου)

5.    Έκτακτη επιχορήγηση σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη, Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας)

6.    Κατανομή ποσού 39.800,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη, Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας)

7.    Κατανομή ποσού 45.430,00 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (γ’ κατανομή).
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη, Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας)

8.    Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου και κλειστού γυμναστηρίου στους αθλητικούς συλλόγους για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζήσιος Βασίλειος)

9.    Έγκριση παραχώρησης σχολικού χώρου.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη, Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας)

10.    Έγκριση οικονομικών στοιχείων β τριμήνου 2020.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11.    Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ.
(Εισηγητής: κ. Μαλλίνης Ιωάννης, Πρόεδρος Τ.Ε.ΤΟ Δ.ΑΕ.)

12.    Συναίνεση σε γεωμετρική μεταβολή στον οικισμό Παραδείσου Ν.Μαρμαρά και εξουσιοδότηση για την υπογραφή.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

13.    Διόρθωση κτηματολογικού φύλλου στη Σάρτη.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

14.    Μίσθωση δεξαμενής ύδρευσης στη θέση Ραχώνι Τριποτάμου Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

15.    Παράταση μίσθωσης στη Νικήτη για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

16.    Παράταση μίσθωσης στο Καλαμίτσι για χρήση πάρκινγκ.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

17.    Παράταση μίσθωσης στη Συκιά για στέγαση του ΚΕΠ.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

18.    Παράταση μίσθωσης στο «ΤΟΠΚΟ» Νικήτης.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

19.    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή στάσιμου εμπορίου.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

20.    Λήψη απόφασης για την ανάγκη ονομασίας των οδών της κοινότητας Νικήτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης)

21.    Αίτημα για την παραχώρηση ακινήτου από το Ελληνικό Δημόσιο.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Συκιάς)

22.    Γνωμοδότηση που αφορά στην ανανέωση/επανέκδοση αδείας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση στη θαλάσσια περιοχή ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ Δ.Σιθωνίας, έμπροσθεν ξενοδοχείου «ΕΚΙΕΣ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

23.    Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής (πρώην τελωνείο Σάρτης).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Σάρτης)

24.    Αιτήσεις για επέκταση δικτύου αποχέτευσης και έγκριση υδροδότησης.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Προϊστάμενος Ύδρευσης-Αποχέτευσης)

25.    Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

26.    Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

27.    Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

28.    Γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου.
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

29.    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 92α/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

30.    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 128/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

31.    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 3α/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

32.    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 207/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

                                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                               Αρσένης Καλλικρατίδας