Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) Καθώς επίσης και σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
3) την αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και κυρίως σύμφωνα με την εγκύκλιο 40, αριθμ.πρωτ.: 20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού, «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της.
Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 26/05/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 17:30 μ.μ.  μέχρι 19:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μειλ: proedrosds@dimossithonias.gr. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου και τοποθετήσεων θα γίνει με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ψηφοφορίας που σας αποστέλλεται και την προώθησή του στο ανωτέρω μειλ.


Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

1)    Επικαιροποίηση του υπ’αριθμ.: 5549/18.05.2020  εγγράφου του Δημάρχου Σιθωνίας με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα διάθεσης μηχανικών μέσων και προσωπικού σε εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν.4495/2017»
 (Εισηγητής: Δήμαρχος)
2)    Εξουσιοδότηση Κοινοτήτων σχετικά με τις παραχωρήσεις χώρων αιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3)    Παρεμβάσεις του Δήμου  για τη συντήρηση και βελτίωση της βατότητας αγροτικής οδού στη Βουρβουρού.
(Εισηγητής: Κοινότητα Αγίου Νικολάου)

                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                              Αρσένης Καλλικρατίδας