Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) Καθώς επίσης και σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
3) την αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και κυρίως σύμφωνα με την εγκύκλιο 40, αριθμ.πρωτ.: 20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού, «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της.
Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 15/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 17:30 μ.μ.  μέχρι 20:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μειλ: proedrosds@dimossithonias.gr. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου και τοποθετήσεων θα γίνει με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ψηφοφορίας που σας αποστέλλεται και την προώθησή του στο ανωτέρω μειλ.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:

 


1)    4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
(Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος)

2)    Κατανομή ποσού 25.056,00 € από επιχορήγηση του Δήμου Σιθωνίας για «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ» αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ 57/1973 και την αρίθμ.33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β’/2019) (Πλημμύρα 26-06-2018 Αντικατάσταση Οικοσκευής).
(Εισηγητής: Γκιζγκής Χρήστος)

3)    Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας» και αντικατάσταση.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
 
4)    Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών στην Κοινότητα Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

5)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 16/2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Οικονομικά στοιχεία 4ου τριμήνου 2019».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

6)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 85/2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Οικονομικά στοιχεία 1ου τριμήνου 2020».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

7)    Κατανομή ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

8)    Κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε.Παιδείας κ. Γιουβαρλάκη Αικ.)

9)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 92/2019 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

10)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 86δ/2019 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 86γ/2019 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

12)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 86β/2019 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

13)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 42β/2019 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

14)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 26α/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

15)    Καθορισμός αμοιβών δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (ΑΡ. 161β/2020 απόφ. Ο.Ε.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                              Αρσένης Καλλικρατίδας