Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΥΟ ( 2 ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 120.000,00€ ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΥΟ ( 2 ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 120.000,00€ ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

5. Διακήρυξη υπερκευων 6 και 16 κμ Σιθωνιας 26022 22PROC011812458

espd-request-v2_Διακήρυξη υπερ-κευων 6 και 16 κμ Σιθωνιας

Μελέτη δυο υ-κ απορ-ρων_6 και 16 κμ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Δυο ( 2 ) υπερκατασκευών, απορριμματοφόρων οχημάτων », Προϋπολογισμού 120.000,00€ ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Ταχ.Κωδ.:63088 Τηλ.:2375 081325 E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα: www.dimossithonias.gr,  

  1. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δυο ( 2 ) υπερκατασκευών, απορριμματοφόρων οχημάτων, με ισχύ της σύμβασης για ένα μήνα από την υπογραφή της, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 28/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
  2. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής .
  3. Υποβολή προσφορών: έως 3/1/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού ,με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr ,
  4. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 10/1/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ..
  5. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
  6. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο Βαρύνει, τον ανάδοχο.

Για την ανωτέρω προμήθεια, δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β. Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών πού υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της προσφοράς,  μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Ο Δήμαρχος

Ντεμπλας  Κυπαρισσης