Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΣΑΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νικήτη : 10-01-2022
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Αρ.Πρωτ. : 164
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                Αρ.Απόφασης : 1
Ταχ.Δ/νση : Νικήτη 63088                                                                    
Τηλ : 23753 50111                                                                                   
Fax : 23753 23244                                                                                   
Πληρ : Γραφείο Δημάρχου.                                                
ΘΕΜΑ : «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων – Αναπλήρωση Δημάρχου».
ΑΠΟΦΑΣΗ
                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ Α 133/19-7-18) και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9-8-2019). 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’87) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’133) ‘’Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι’’, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’134).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/19, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010. 
4.Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α ́/19-7-2018) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις". 
5.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40),αναφορικά με την αντιμισθία. 
7.Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τ. Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ ‘’Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 όπως ισχύει’’
8.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (Αποφ. ΓΠ-191/20.03.2014 (Β’698) για τον Δήμο Σιθωνίας, σύμφωνα με τα οποία                 ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.394 κατοίκους.
9.Το γεγονός ότι ο Δήμος Σιθωνίας έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες
10.Το γεγονός ότι βάσει των κείμενων διατάξεων στο Δήμο Σιθωνίας δύναται να ορισθούν τέσσερεις (4) έμμισθοι και ένας/μία άμισθος/άμισθη, Αντιδήμαρχοι
11.Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4873/21 σύμφωνα με την οποία η θητεία των αντιδημάρχων δύναται να παραταθεί κατά παρέκκλιση του αρ.59 του ν.3852/2010 (Α87) από την ημερομηνία λήξης της έως τον ορισμό νέων Αντιδημάρχων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιανουαρίου 2022.
12.Την υπ. αριθμ. 76556/20.10.2021 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α            Α’ βαθμού , του Υπουργείου Εσωτερικών περί του «Χρόνου διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων».
13.Την Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ εγκ.809/85741/19-11-2021‘’Ορισμός Αντιδημάρχων’’
14.Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.893/94156/20.12.2021
15.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σιθωνίας (ΦΕΚ 4667/22-10-2020 τ. Β΄) 
16.Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(A) Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Σιθωνίας με θητεία από 10-01-2022 μέχρι 31-12-2023 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, ως εξής :
1.Τον κ. Δαλδογιάννη Γεώργιο  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 
Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
Ελέγχου Νομιμότητας, Καθαριότητας, υπαγομένων στον Κ.Ο.Κ και κατασκηνωτών
Ύδρευσης
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.
Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες :
Πολιτικής Προστασίας  ‘’κατά τόπον’’ για την  Δ.Ε  Σιθωνίας 
Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
2. Τον κ. Χριστοδούλου Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
Διοικητικής Μέριμνας και ΚΕΠ
Εποπτείας Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.
Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες :
Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Ληξιαρχείου  ‘’κατά τόπον’’ για την  Δ.Ε  Σιθωνίας 
Πολιτικής Προστασίας  ‘’κατά τόπον’’  για την Δ.Ε  Σιθωνίας 
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
3. Την κα. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
Οικονομικών, ήτοι:
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, καθώς και της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.
Εσόδων και Περιουσίας
Ταμείου
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
Ηλεκτροφωτισμού
Διαφάνειας
Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.
Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, της μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες :
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
4. Τον κ. Ζήσιο Βασίλειο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
Αθλητισμού και Νέας γενιάς
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.
Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες :
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’κατά τόπον’’  για την Δ.Ε  Σιθωνίας
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’κατά τόπον’’  για την Δ.Ε  Τορώνης
Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Ληξιαρχείου  ‘’κατά τόπον’’ για την  Δ.Ε  Τορώνης 
Πολιτικής Προστασίας  ‘’κατά τόπον’’ για την  Δ.Ε  Τορώνης 
Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την  Δ.Ε Τορώνης
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
 
Ειδικότερα, ο  εν λόγω Αντιδήμαρχος αναλαμβάνει,
• Την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης καθώς και την εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού τοποθετημένου στην Δ.Ε Τορώνης.
 
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης έργων και εργασιών καθώς και την ορθή λειτουργία της καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα καθώς και την διαχείριση των οχημάτων και των μηχανημάτων Δ.Ε Τορώνης.
 
• Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
(Β) Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαλλίνη Ιωάννη ως καθ’ ύλην άμισθο Αντιδημάρχο του Δήμου Σιθωνίας με θητεία από 10-01-2022 μέχρι 31-12-2023 μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, ως εξής :
Πολεοδομίας
Χωροταξίας
Προγραμματισμού & Πληροφορικής
Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Πολιτισμού, Απασχόλησης και Τουρισμού
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών ισότητας των φύλων  
Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.
Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες: 
Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα  Αγ.Νικολάου
Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα Νικήτης
Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα Ν.Μαρμαρά
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
(Γ) Οι ορισθέντες μέσω της παρούσας Απόφασης Αντιδήμαρχοι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
(Δ) Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
 
(Ε) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος  που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Νικόλαο.
 
(ΣΤ) Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’
                                                                                                              Ο Δήμαρχος


                                                                                                   ΝΤΕΜΠΛΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ