Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης

ergasia.jpg

ergasia.jpgΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΡΓΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στη Χαλκιδική – Αντίδοτο στην Κρίση», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, καλεί:
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ( ΝΕΟΥΣ – ΝΕΕΣ  Ή ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ)
οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, να συμμετάσχουν στο έργο «Νέες Ευκαιρίες Απασχόληση στη Χαλκιδική – Αντίδοτο στην Κρίση» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
–    Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
–    Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
–    Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:
1) άνεργες γυναίκες
2) νέοι άνεργοι
3) μακροχρόνια άνεργοι .

Ή δυνητικά
–    Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011,  το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.
–    Να είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι  μηχανικοί), με έναρξη επιτηδεύματος ή αλλαγή έδρας υποχρεωτικά μετά την 02.01.2011, το δε ατομικό τους εισόδημά για το οικονομικό έτος έναρξης δραστηριότητας να μην υπερβαίνει τις 12.000 €.

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν τριάντα (130) ανέργων, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας ως εξής:
•    Πενήντα (50) άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας
•    Τριάντα (30) άτομα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
•    Τριάντα (30)άτομα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης
•    Είκοσι (20) άτομα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων

Οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:
–    Συμβουλευτική υποστήριξη και ειδικότερα
–    Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων και κοινωνικών επιχειρήσεων.
–    Συμβουλευτική υποστήριξη μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας.
–    Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων και κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις.

–    Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 75 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ την ώρα, για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων
–    στον τομέα εφαρμογών πράσινης οικονομίας (20 ωφελούμενοι),
–    στον τομέα του επισιτισμού-τουρισμού (20 ωφελούμενοι),
–    στον τομέα παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό (20 ωφελούμενοι),
–    στον τομέα του εμπορίου (τεχνικοοικονομικά στελέχη) (20 ωφελούμενοι)

–    Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 70 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ την ώρα, για την απόκτηση προσόντων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας (50 ωφελούμενοι)

–    Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης διάρκειας 49 ωρών για την απόκτηση οριζόντιων προσόντων
–    πριν την πρόσληψη  (75 ωφελούμενοι),
–    επιχειρηματικότητας (25 ωφελούμενοι),
–    κοινωνικής οικονομίας (25 ωφελούμενοι),

Σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
Συντονιστής: Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.–Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Μέλη σύμπραξης:
–    Δήμος Πολυγύρου
–    Δήμος Ν. Προποντίδας
–    Δήμος Αριστοτέλη
–    Δήμος Σιθωνίας
–    Δήμος Κασσάνδρας 
–    Επιμελητήριο Χαλκιδικής
–    Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής
–    Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής
–    Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής Α.Ε.
–    Ζ. Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
–    Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού-KEK

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 8/4/2013 έως και 13/5/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14:00 στα εξής σημεία:
–    Στα ΚΕΠ όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,
–    Στα γραφεία της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. στην οδό 22ας Απριλίου και Μακεδονίας,        τηλ. : 23710 24407 και  24507.

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο θα μπορούν να προμηθεύονται από τα παραπάνω σημεία και την ιστοσελίδα της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. (www.anetxa.gr),   θα υποβάλλουν και τα εξής έγγραφα: 
•    Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
•    Βεβαίωση ανεργίας (πρωτότυπη), για τους ανέργους, τους νέους επιστήμονες και τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση .
•    Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ -ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό)
•    Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (Οικονομικό έτος 2011)
•    Πρόσφατη Φωτογραφία .
•    Αριθμός ΑΜΚΑ και αριθμός μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία εγγράφου όπου εμφανίζονται οι παραπάνω αριθμοί)

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σε απλά φωτοαντίγραφα και εφόσον υπάρχουν:
•    Βιογραφικό σημείωμα
•    Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
•    Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
•    Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών
Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.

Ο Πρόεδρος της Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ