Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ενίσχυση Πυροπροστασίας στις Επιχειρήσεις και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σιθωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενίσχυση Πυροπροστασίας στις Επιχειρήσεις και Εγκαταστάσεις του Δήμου Σιθωνίας

Σχετικές Διατάξεις

α) Η υπ’ αριθμ. 20η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2695/Β/9-5-2024)

β) Η υπ’ αριθμ. 13η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 5519/Β/29-11-2021)

γ) Η υπ’ αριθμ. 12η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1794/Β/6-6-2012)

δ) Η υπ’ αριθμ. 19η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2550/Β/30-4-2024)

ε) Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 – (ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018)

στ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. 8592/19-05-2017 – (ΦΕΚ 1750/Β/19-5-2017)

ζ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. 16228/18-05-2017 – (ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017)

η) Η υπ’ αριθμ. 9η Πυροσβεστική Διάταξη Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 2387/Β/22-4-2024)

θ) Η υπ’ αριθμ. 14η Πυροσβεστική Διάταξη Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 2434/Β/12-9-2014)

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας του δήμου Σιθωνίας και με πρωταρχικό στόχο την αποτροπή εκδήλωσης συμβάντων πυρκαγιάς, υπενθυμίζουμε τα εξής:

 1. Τήρηση Κείμενων Διατάξεων Πυροπροστασίας:

  • Οι επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των χωρικών ορίων του δήμου Σιθωνίας οφείλουν να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διατάξεις πυροπροστασίας. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις στις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, υποχρεούνται στην απόκτηση και ανανέωση του πιστοποιητικού σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις.
  • Για τις επιχειρήσεις όπου δεν απαιτείται πιστοποιητικό για την αδειοδότησή τους (όπως ξενοδοχειακές μονάδες με λιγότερες από 51 κλίνες, ορισμένοι χώροι συνάθροισης κοινού κ.λπ.), ισχύει η υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας από την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας:
  • Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρούν και να ενημερώνουν τουλάχιστον ετησίως το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
 3. Εκπαίδευση και Οργάνωση Προσωπικού:
  • Ανεξαρτήτως απαίτησης πιστοποιητικού, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να εκπαιδεύουν και να ενημερώνουν το προσωπικό τους σε θέματα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις.
 4. Έκτακτοι Έλεγχοι:
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα πραγματοποιεί έκτακτους ελέγχους για την εξακρίβωση της τήρησης των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας.
 5. Πρόσθετα Μέτρα για Εγκαταστάσεις Κοντά σε Δασικές Εκτάσεις:
  • Για εγκαταστάσεις εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων, ισχύουν τα επιπλέον μέτρα που ορίζονται στην ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη.
 6. Χρήση Ιπτάμενων Φαναριών (Sky Lanterns):
  • Απαγορεύεται η χρήση τους από 1η Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου ανεξαρτήτως δείκτη επικινδυνότητας. Επιτρέπεται η χρήση από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου.
 7. Καθαρισμός Οικοπεδικών και Ακάλυπτων Χώρων:

  • Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, εκτάσεων έως 100 μέτρα από τα όρια των ανωτέρω και εκτός σχεδίων γηπέδων με κτίσμα, υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών από 1η έως 30η Απριλίου (για το 2024, έως 30.06) και στη συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.