Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νικήτη  10/03/2011

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Αριθμός
Πρωτ: -2574-

                                                                   Αριθμός απόφ: 38/2011

Ταχ.
Δ/νση:630 88 Νικήτη

Τηλέφωνο:2375350111                               

 FAX:2375023244

                                                 
 

Θέμα: Τροποποίηση των υπ’αρίθμ. 56/3277/2009,87/10939/24-11-2008,65/9103/22-9-2008,70/9669/24-9-2008  αποφάσεων 
συγκρότησης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου &
Νηπιαγωγείου Αγ.Νικολάου με την Επωνυμία «ΠΥΛΩΡΟΣ»

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη:

1.     
Το άρθρο 243 του ν. 3463/2006

2.     
Το άρθρο 11 του ν.2130/93

3.     
Την 7/2007 απόφαση του Δ.Σ. «περί συγκρότησης σχολικών
επιτροπών»

4.     
Το άρθρο 5 του ν. 1894/90 «περί σχολικής περιουσίας»

5.     
Το από 10/3/2011 έγγραφο Δημοτικού Σχολείου &
Νηπιαγωγείου Αγ.Νικολάου

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τροποποιούμε την Ενιαία  Σχολική Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου
Αγ.Νικολάου ως εξής:

 

Α)Αντικαθιστούμε την Χασάπη Βασιλική με τον Παυλούδη Ιωάννη,
ως Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αγ.Νικολάου

Β) Αντικαθιστούμε την Λειβαδιώτου Αναστασία με την
Καρανικόλα Στυλιαννή, ως Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Νηπιαγωγείου Αγ.Νικολάου

Γ)Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 56/2009,87/2008,65/2008,70/2007
και 10/2007 αποφάσεις Δημάρχου.

 

 

 

                                                                          
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                        Τζίτζιος
Τρ.Ιωάννης

 

Κοινοποίηση:

1.Δημοτικού Σχολείου

& Νηπιαγωγείο Αγ.Νικολάου

3.Οριζόμενα μέλη