Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δ.Σ. 23/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης       ———
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26. Πετρίδης Νικόλαος
27. Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, αποχώρησε απ’τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων και του πέμπτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και των εντός ημερησίας θεμάτων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 9ο,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδριάσεως, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και τη συνέχιση αυτής την επομένη στις 01-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά τον «Προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου έτους 2011 στο Δήμο μας» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης: 23/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου έτους 2011 στο Δήμο μας».
Θέμα: 5ο

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
     Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ.Διακυβέρνησης, Γεν. Γραμματεία Δημ.Δ/σης & Ηλ.Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού, Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού, που αφορά τον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2011. 
Προκειμένου να γίνει ο ανωτέρω προγραμματισμός προσλήψεων και να εκδοθεί κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, πρέπει να υποβληθούν αιτήματα στο Υπουργείο για τον προγραμματισμό σε μόνιμο προσωπικό, σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και συμβάσεων μίσθωσης έργου, με βάση τις ανάγκες που θεωρούνται απολύτως απαραίτητες ενόψει των περιορισμών που τίθονται. Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010. Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού, αφορά στην εφαρμογή του λόγου ένα προς πέντε. Για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους Δήμους δεν απαιτείται έγκριση από την Π.Υ.Σ.
 Το 2010 αποχώρησαν 4 μόνιμοι υπάλληλοι των πρώην Δήμου Σιθωνίας και 1 από τον πρώην Δήμο Τορώνης. Άρα ο νέος Δήμος Σιθωνίας μπορεί να προχωρήσει βάσει της αναλογίας 1/5 στην πρόσληψη ενός μονίμου υπαλλήλου. 
Οι ανάγκες του Δήμου είναι τεράστιες. Δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό για την στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως στην οικονομική υπηρεσία. Δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία η οποία πρέπει άμεσα να στελεχωθεί και να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει Τμήμα Περιβάλλοντος και τμήμα Προγραμματισμού.
Επίσης θέτει υπόψη το από οικ.9089/24-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο τα αιτήματά των φορέων Ο.Τ.Α. θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι της 3-3-2011.
Προκειμένου να προχωρήσουμε σε αίτημα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου έχοντας υπόψη την έλλειψη κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού, παρακαλώ όπως συζητήσουμε το θέμα, καταθέτοντας ο καθένας τις προτάσεις του, ώστε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή πρόταση.
Ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει την παντελή έλλειψη προσωπικού και είναι σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας ακόμη και για τη λειτουργία της υπηρεσίας είναι το οικονομικό τμήμα όπου βάσει του ΟΕΥ των 2 δήμων έπρεπε να υπάρχουν .
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 8
ΤΕ17 ΛΟΓΙΣΤΩΝ 7

Όμως υπάρχουν δύο υπάλληλοι, ένας στην κατηγορία ΠΕ και μία υπάλληλος στη κατηγορία ΤΕ.
Περίπου το ίδιο υπάρχει και στη Τεχνική Υπηρεσία και στο Τεχνικό Τμήμα η πλήρωση θέσεων του ΟΕΥ να φτάνει στο 7% των θέσεων των ΟΕΥ.
Ακολουθώντας την πιστή εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου όπως έρχεται κάθε έτος για τους ΟΤΑ ουσιαστικά πρέπει να κινηθούμε στο προσωπικό το οποίο είχε εγκριθεί το 2010 μειουμένου κατά 30% σε πρώτη φάση και κατά 15% σε δεύτερη.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2011.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος προτείνει αντί για τις δύο θέσεις ΔΕ Διοικητικού ορισμένου χρόνου που προτάθηκαν με την εισήγηση του κΑντιδήμαρχου, να αλλαχθούν σε μία θέση ΔΕ Διοικητικού και μία θέση ΤΕ Λογιστών.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση και την  πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Ρεβενικιώτη Δημητρίου και τα ανωτέρω έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου για το έτος 2011 στο Δήμο Σιθωνίας, ως εξής:
Α) Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ομόφωνα:
1)  Ένα άτομο, κατηγορίας ΤΕ Λογιστών
2) Ένα άτομο κατηγορίας ΔΕ Διοικητικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Αντίγραφο
           Ο Πρόεδρος