Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 3/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της
Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας
Ν.Μαρμαρά σήμερα την 29/3/2011, ημέρα Σάββατο 
κ ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 12/24-3-2011 πρόσκληση της Προέδρου
της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία
δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1. Καπλάνης Γεώργιος
  2. Μαρτζιβάνου Μαρία                                           
    ————————-                                     
  3. Πέσιος Θωμάς
  4. Φερενίδου Πολυξένη         
                                  ο οποίοι δεν προσήλθαν
  5. Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 1Ο    οριοθέτηση Λαϊκής αγοράς

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2011

 

 

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 1ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1) γ του νόμου
Καλλικράτη το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας προτείνει τους χώρους
λειτουργίας των λαϊκών αγορών, για να τιυς αποστείλει στην Ε.Π.Ζ. και κατόπιν
μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες σχετικές τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις.  Συνεχίζοντας την
εισήγησή του ο Πρόεδρος είπε ότι οι λόγοι οριοθέτησης της λαϊκής, πρέπει να
ληφθούν με βάση τα παρακάτω:

   1. να ενισχύσουμε την τοπική
αγορά στον μέγιστο δυνατό βαθμό

   2. να περιορίσουμε την δράση
μικροπωλητών, οι οποίοι ούτε ανήκουν στο σωματείο παραγωγών λαϊκών αγορών ούτε
τις περισσότερες φορές δέχονται να καταβάλουν υπέρ Δήμου τα οφειλόμενα

   3. να υπάρχει ευταξία χώρου
κάθε Πέμπτη, ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία και να μην εξαπλώνεται κάθε
φορά η έκταση της αυθαίρετα.

   Το Συμβούλιο μετά από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ την οριοθέτηση της Λαϊκής αγοράς ως εξής:

  Αρχή από τον δρόμο κάτω από το
Κοινοτικό Κατάστημα (ελεύθερος ο κόμβος) και

  Τέλος, στην διασταύρωση του
δρόμου που είναι βορειοδυτικά του γηπέδου.

  Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε
το παρόν Πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

           Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.) 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                   
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                                
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                   
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ