Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό 13/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7562/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                              AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                      1.  Σπανός Μιχαήλ

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Το μέλος της Ο.Ε Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 10ου θέματος.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός θέματος: 16ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Εξώδικος Συμβιβασμός υπόθεσης του κ. Γουργούνη Νικολάου».

 

Αριθμός Απόφασης: 77/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε., έδωσε το λόγο στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Σιθωνίας κ. Κόκκινο Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο έκτο (16ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την γνωμοδότηση του βάσει της οποίας προτείνει να γίνει συμβιβασμός και να αποζημιωθεί ο κ. Γουργούνης Νικόλαος με το ποσό των 2.500€ πλέον το ποσό των 300,00€ για δικαστικά έξοδα, για να μην υπάρξουν επί πλέον τόκοι ή άλλα δικαστικά έξοδα για τον Δήμο Σιθωνίας. Ταυτόχρονα ο κ. Γουργούνης Νικόλαος παραιτείτε από οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του Δήμου Σιθωνίας που προέρχεται από την προαναφερόμενη αιτία.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κόκκινου Δημητρίου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

 

Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση του κ. Κόκκινου Δημητρίου, γνωμοδοτεί θετικά για τον εξώδικο συμβιβασμό και εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                               Τα μέλη

Υπογραφή                                                             Υπογραφές

                                       Ακριβές Απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος