Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 70

                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 7/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην 
δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 19 Μαΐου 2011 ημέρα τις εβδομάδος
Πέμπτη  και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,(της
διακοπείσας στις 18ης Μαΐου) σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την
6452/13-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης
Αθανάσιος ,Πρόεδρος             ———– 

2. Ζαφειρούδης
Αθανάσιος

3.
Γεωργακούδας Λάμπρος

3. Μητσιάρα
Σόνια

4. Γεωβανέκος
Τριαντάφυλλος

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η
Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 70/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

 

Θέμα:22ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό
δεύτερο (22ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που
αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους
περιφέρειας.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των
δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Την υπ΄αριθμ.
1810/21.02.2011 αίτηση του Ζadia Mirgan   του Tare  ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, παραλίας,
6.τ.μ. στην παραλία  της Δημοτικής
Κοινότητας Νικήτης, για να τοποθετήσει ψησταριά για καλαμπόκια και μαλλί της
γριάς στην περιοχή του λιμανιού.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις
ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

 

 

Για την αίτηση
του Zadia Mirjan
του Tare, αποφασίζεται
ομόφωνα να παραχωρηθεί χώρος, παραλίας, 6 τ.μ. στην παραλία Νικήτης  της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης ,για να
τοποθετήσει ψησταριά  για καλαμπόκια στην
περιοχή του λιμανιού.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2011.

Έτσι έχει
συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                    
τα μέλη

Υπογραφή                                                                 
Υπογραφές      

                                                                                                 

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος