Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Α Π Ο Σ Π
Α Σ Μ Α

Από το
πρακτικό της αριθμ.
4/2011

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 7/2011

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του
Παπαθωμά Νικολάου του Βασιλείου

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι
σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και είπε ότι ο Παπαθωμάς Νικόλαος κατέθεσε αίτηση με την οποία
ζητάει την σύνδεση της οικίας του με το δίκτυο αποχέτευσης , επειδή κοντά στη
οικία του δεν υπάρχει κεντρικός αγωγός θα πρέπει να γίνει επέκταση του  αγωγού.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

     Να γίνει επέκταση του δικτύου αποχέτευσης
προς την οικία του Παπαθωμά Νικολάου, μήκους περίπου 150  μέτρα με σωλήνα Φ200.

     Ο νέος αγωγός θα γίνει  δίπλα από τον πλακοσκεπή οχετό.

    

      Η
απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 7/2011.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές
Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου