Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως
του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και
στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και
ώρα  13:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 511/08-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία
(3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

             

            Στη
συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.

            Ο
Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 4/2013

                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης για
βοηθητικό γήπεδο στον Α.Ο.Σ.».

                                                                       

Θέμα:4ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το τέταρτο (4ο ) θέμα
της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης, την υπ’ αριθμ. 493/07-12-2012 αίτηση του Α.Ο. Σάρτης,
σύμφωνα με την οποία αιτούνται την παραχώρηση του χώρου που βρίσκεται πίσω από
το γήπεδο ποδοσφαίρου της ομάδας, συγκεκριμένα ανάμεσα με το αναψυκτήριο του
κου Καρανίκα για βοηθητικό γήπεδο, διότι δεν υπάρχει άλλος χώρος.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση  

Αποφασίζει
ομόφωνα

            Να
παραχωρηθεί στον Α.Ο. Σάρτης, ο χώρος που βρίσκεται πίσω από το γήπεδο
ποδοσφαίρου της ομάδας, για να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό γήπεδο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                         τα μέλη

           Υπογραφή                                        Υπογραφές                     

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

                              Τσελεπής
Αρ.Ανέστης