Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 8 Μαρτίου  2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19.00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 9/ 5.3.2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος . Μητσιάρα
Σόνια.  

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 9ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27/2012  

 

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικά μέτρα για ρυμοτομικό
σχέδιο.

 

Ο κυρ. Πρόεδρος    εισηγούμενος το 9ο θέμα εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  ήταν  επιτακτική ανάγκη να γίνουν οι διανοίξεις δρόμων εντός ρυμοτομικού σχεδίου της
Δ.Κ.Νικήτης, για να μπορέσει ο Δήμος να προχωρήσει στο σχέδιο ανάπλασης του
παραλιακού δρόμου. Με αυτή την ενέργεια όμως κάποιοι οικοπεδούχοι δυσανασχέτησαν
και προχώρησαν σε ασφαλιστικά μέτρα για να εμποδίσουν την ολοκλήρωσή τους.     

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Να στηρίξουν οι Τοπικοί Σύμβουλοι
τον Πρόεδρο για τις ενέργειες που έκανε ως προς τις διανοίξεις δρόμων, εντός
ρυμοτομικού σχεδίου για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο της ανάπλασης της
παραλίας της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

     
ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ