Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης  /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την  8 Μαρτίου 
2012 ημέρα Πεμπτη  και ώρα 19.00
συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 9/05.03.2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις
 )  ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια   

Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γιοβανέκος
Τριαντάφυλλος   .   

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 

                        Θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18/2012  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης από την Δ.Κ.Νικήτης για
τον αποχαρακτηρισμό του οικοδομικού τετραγώνου 
Ο.Τ.50 μετά από αίτηση του Πλασταρά Νικήτα. 

 

  

 Ο πρόεδρος αναφερόμενος στο 1Ο θέμα
εκτός ημερήσιας διάταξης  για την
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου έχοντας υπόψη την ως κάτω  αίτηση

 του Πλασταρά Νικήτα με αριθ. Πρωτ. 10/8-3-2012
με την οποία ζητάει από την  Δημοτική
Κοινότητα να γνωμοδοτήσει για την  αλλαγή
χρήσης (αποδέσμευση –αποχαρακτηρισμό) του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ.50. Επίσης
τονίζει στην αντίθετη περίπτωση που είναι αδύνατη η τροποποίηση να αποφασίσει
την πράξη τροποποίησης και αναλογισμού- εφαρμογής του οικοδομικού τετραγώνου
Ο.Τ.50.

Οι άλλοι σύμβουλο προτείνουν να αποφασίσει το Δημοτικό συμβούλιο που
είναι αρμόδιο.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας
υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των
Συμβούλων .

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Να παραπέμψει το θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας που είναι αρμόδιο για να λάβει  την οποιαδήποτε απόφαση.

 

 

 

 

                  Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2011.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ