Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το
πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013
ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00
μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού
συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη
Καλή              

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   ,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης
, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 15/2013.

                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Αιτήσεις πολιτών >>.                                                            

Θέμα:4ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 5ο θέμα αναφέρει ότι :

             θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης ,

            1ον. Την υπ αριθ 612/20-05-2013  αίτηση Χατζή Ευαγγελίας του Χρήστου η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 2τμ σε χώρο
που θα της υποδειχθεί από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης για την
πώληση χειροποίητων κατασκευών κοσμημάτων.

            2ον.Την υπ
αριθ.537/14-03-2013 αίτηση του Καλαφάτη Νικολάου του Συνόδη για την εκμίσθωση
2τμ στην πλατεία της Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού.

            3ον. Την υπ αριθ 606/16-05-2013αίτηση
της  TRPCESKAMARIKA για την εκμίσθωση 2 τμ στην θέση Δημοτικό σχολείο
Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού.

            4ον. . Την υπ αριθ
548/12-04-2013 αίτηση του Βαμμένου Ιωάννη του Γεωργίου για την εκμίσθωση 2 τμ
στην θέση Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού.

            5ον. Την υπ αριθ 523 .αίτηση
της Κανενέ Διαλεχτής η οποία ζητάει 2τμ μπροστά στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του
Παραλίκα Νικολάου για την πώληση καλαμποκιού .

            6ον. Την υπ αριθ
596/09-05-2013αίτηση του Κανενέ Νικόλαου του Θεοδώρου ο οποίος ζητάει 2 τμ σε
θέση που θα του υποδειχθεί από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για την
πώληση παραδοσιακών – ντοπιων προιόντων (τσίπουρο λάδι ελιές )..

            7ον. Την υπ αριθ
605/14-05-2013 αίτηση του Χορόζη Αθανάσιου 
με την οποία ζητάει να μεταφερθεί ο πυροσβεστικό κρουνός μπροστά από το
περίπτερο του .

            8ον. Την υπ αριθ
555/22-04-2013 αίτηση του Ψυλούδη Ανδρέα με την οποία ζητάει άδεια σύνδεσης
παροχής ύδρευση στο αγροτεμάχιο του που βρίσκεται στη θέση
<<Μετόχι>>.

            9ον.Την υπ αριθ
558/24-04-2013 αίτηση της Κεχαίδου Ειρήνης με την οποία ζητάει δεύτερη παροχή
νερού στο Ξενοδοχείο της με  την επωνυμία
<<ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ>>.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου καθώς και τις αιτήσεις των
ανωτέρω  

                                                            Αποφασίζει
ομόφωνα

            1ον Για την υπ αριθ  612/20-05-2013 
αίτηση Χατζή Ευαγγελίας του Χρήστου η 
οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 2τμ σε χώρο που θα της υποδειχθεί από
το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης για την πώληση χειροποίητων
κατασκευών κοσμημάτων  το συμβούλιο
αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά διότι στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης υπάρχουν ομοειδή
καταστήματα που πωλούν χειροποίητα κοσμήματα .

            2ον. Για την υπ αρ
537/14-03-2013 αίτηση του Καλαφάτη Νικολάου του Συνόδη για την εκμίσθωση 2τμ
στην πλατεία της Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού, το συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά. Το σημείο που θα γίνεται το
υπαίθριο στάσιμο εμπόριο είναι μπροστά και απέναντι από το Δημοτικό σχολείο.

            3ον.  Για την υπ αριθ 606/16-05-2013αίτηση της  TRPCESKAMARIKA για την εκμίσθωση 2 τμ στην θέση Δημοτικό σχολείο
Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού αναβάλλεται για επόμενο συμβούλιο.

            4ον. Για την υπ αριθ
548/12-04-2013 αίτηση του Βαμμένου Ιωάννη του Γεωργίου για την εκμίσθωση 2 τμ
στην θέση Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε
ομόφωνα αρνητικά .

            5ον. Για. την υπ αριθ 523/16-02-2013.αίτηση
της Κανενέ Διαλεχτής η οποία ζητάει 2τμ μπροστά στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του
Παραλίκα Νικολάου για την πώληση καλαμποκιού 
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά σε σημείο μόνο στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης.

            6ον. Για την υπ αριθ
596/09-05-2013 αίτηση του Κανενέ Νικόλαου του Θεοδώρου ο οποίος ζητάει 2 τμ σε
θέση που θα του υποδειχθεί από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για την
πώληση παραδοσιακών – ντόπιων προιόντων (τσίπουρο λάδι ελιές ).αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά

            7ον. Για την υπ αριθ
605/14-05-2013 αίτηση του Χορόζη Αθανάσιου 
με την οποία ζητάει να μεταφερθεί ο πυροσβεστικό κρουνός μπροστά από το
περίπτερο του αποφασίζετε να συζητηθεί η αίτηση του μετά την θερινή σαιζόν

            8ον.Για την υπ αριθ
555/22-04-2013 αίτηση του Ψυλούδη Ανδρέα με την οποία ζητάει άδεια σύνδεσης παροχής
ύδρευση στο αγροτεμάχιο του που βρίσκεται στη θέση <<Μετόχι>>
αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά

            9ον.Για την υπ αριθ
558/24-04-2013 αίτηση της Κεχαίδου Ειρήνης με την οποία ζητάει δεύτερη παροχή
νερού στο Ξενοδοχείο της με  την επωνυμία
<<ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ>> αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά

                       

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

                Ο Πρόεδρος                                            τα μέλη

                 Υπογραφή                                           Υπογραφές                      

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                              Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  
             Τσελεπής Αρ.Ανέστης