Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 12

                                      A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α


Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5418/21-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                      AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                     1. Πράτσας Άγγελος
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Κωστίκας Στυλιάνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           
Αριθμός θέματος: 1ο
                            «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Αίτηση κ. Δέλλιου Ιωακείμ για κατασκευή τοιχίου».
  
Αριθμός Απόφασης: 12/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Δημητρού Αλ. Δημήτριου στην οποία αναφέρει ότι πρόκειται για το Ρέμα-δρόμος πρόσβασης στην παραλία Ασκαμνιάς στην περιοχή Νικήτης κοντά στην Μεταμόρφωση .
Οι παράπλευρες ιδιοκτησίες ήδη έχουν κατασκευάσει τοιχία ύψους έως και 4μ περίπου για την προστασία των ιδιοκτησιών τους απ την διάβρωση των νερών.
Απ ’τη διάβρωση όγκοι χωμάτων  και βράχων πέφτουν στην κοίτη του ρέματος εμποδίζοντας μεν την πρόσβαση στην παραλία, προξενώντας δε και ζημίες στις όμορες ιδιοκτησίες. Επιπλέον   υπάρχει και ο κίνδυνος τραυματισμών διερχόμενων πολιτών απ΄ την πτώση των χωμάτινων όγκων.
Το μοναδικό σημείο που δεν έχει κατασκευαστεί τοιχίο προστασίας  είναι στο τμήμα της ιδιοκτησίας του Κ. Δέλλιου Ιωακείμ όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα  με το πιο σκούρο χρώμα.
 Η κατασκευή του τοιχίου  δεν εμποδίζει την διέλευση των νερών, αλλά την διευκολύνει αφού δεν θα υπάρχουν πια όγκοι βράχων  στην κοίτη του ρέματος.
Επίσης ο δήμος  δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά αφού θα αναλάβει ο ιδιώτης το κόστος της κατασκευής. Προτείνεται να εγκριθεί   η κατασκευή του τοιχίου αλλά με την προϋπόθεση να παρακολουθείται η εξέλιξη της εργασίας   από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Να κατασκευαστεί το τοιχίο με την προϋπόθεση να παρακολουθείται η εξέλιξη της εργασίας   από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 .
 

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη
Υπογραφή                                             Υπογραφές
                                 Ακριβές Απόσπασμα
                                     Ο Δήμαρχος


                                       ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ