Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


              A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 16/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 9727/23-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες  (7), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                             AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης
2.ΚωστίκαςΣτυλιανός                                                                                                  
3.  Λογοτριβή Ελένη                                                     
4.  Ψηλογιάννης Γεώργιος
5.   Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
7.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
                                                                                       
                                                   
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 114/2011
 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ψήφιση πιστώσεων για τον εξώδικο συμβιβασμό κ. Κρημνιανιώτη Ι.  Παναγιώτη»
 
Αριθμός θέματος: 9ο

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα  της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: ο Δήμος οφείλει βάσει των αποφάσεων 43/2011 της Οικ. Επιτροπής και 175/2011 του Δ.Σ το ποσό των 16.500€ στον κ. Κρημνιανιώτη Ι. Παναγιώτη για τον συμβιβασμό που πέτυχε  με τον Δήμο Σιθωνίας 16.000,00€ πλέον το ποσό των 500,00€ για  δικαστικά έξοδα, για να μην υπάρξουν επί πλέον τόκοι ή άλλα  δικαστικά έξοδα   για τον Δήμο Σιθωνίας.
Και κάλεσε τη Οικονομική  Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου
                                       Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ία
Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος των Κ.Α. 02.00.6492  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 16.500,00€.
Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Κρημνιανιώτης Ι. Παναγιώτης.
Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν το ψηφίζει γιατί δεν έχει έρθει ακόμη η απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζει  γιατί δεν έχει έρθει ακόμη η απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος