Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 108

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 9/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 22 Ιουνίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 9428/21-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της  προ ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος              Γεωργακούδας Λάμπρος 
2. Ζαφειρούδης Αθανάσιος
3. Μητσιάρα Σόνια
4. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 108/2011.
                   

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του  Δ.Κ Νικήτης ».

Θέμα 1ο
    Ο  Πρόεδρος, εισηγούμενος το  πρώτο (1ο) θέμα της  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
Πρέπει  να προχωρήσουμε στις κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία  στη Δ.Κ Νικήτης, και προτείνω όπως παρακάτω

1. Μονοδρόμηση  (μόνο κάθοδο) κεντρικού δρόμου από <<Τεχνικό γραφείο <<Δ. Δημητρού>> έως ταβέρνα <<Χρυσούλας>>.

2.   Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού με κατεύθυνση  ανατολικά από την εκκλησία  <<Αγίων Θεωδώρων >> έως την οικία <<Δάφνη Καραλή>> και πεζοδρόμηση της, τις ώρες από 20.00  έως 02.00,κατά τους θερινούς μήνες <<Ιούνιο – Αύγουστο>>. Καθώς  και απαγόρευση της στάθμευσης σε όλο το μήκος του δρόμου  και από τις δυο πλευρές.

3.Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού  με κατεύθυνση δυτικά από το εστιατόριο <<Τρία Σκαλοπάτια>> έως την οικία <<Ζαφειρούδη>> καθώς και απαγόρευση της στάθμευσης και από τις δύο πλευρές .   
                                                  4. Μονοδρόμηση  πρώτης παράλληλης οδού από την οικοδομή <<Αλέγρα>> έως την οικοδομή <<Παπανικολάου>> και απαγόρευση στάθμευσης από την πλευρά του πεζοδρομίου.   
                                                  5. Μονοδρόμηση πρώτης παράλληλη οδού από την οικοδομή <<Αλέγρα >> έως την οικία <<Χατζή>> με κατεύθυνση δυτικά και απαγόρευση στάθμευσης στο δεξιό μέρος του δρόμου.

6. Μονοδρόμηση καθέτων μεταξύ της παραλιακής οδού και της πρώτης  παραλιακής ,ως εξής; ΄

Α) Η κάθετος  από οικία <<Καραγιάννη >> έως συγκρότημα <<Χαριλάου>>, μόνο άνοδος.

Β) Η κάθετος από οικία <<Βάσιου >> έως την καφετέρια <<Τριγώνη>>, μόνο κάθοδος   
και τοποθέτηση  μπάρας στην είσοδο από τον πρώτο παράλληλο.

Γ) Η κάθετος από την καφετέρια <<Αλέξανδρος >> έως την οικία <<Σμαραγδή>>, μόνο άνοδος .

Δ) Η  κάθετος από οικία <<Δούκα >>έως την ταβέρνα <<Α    ρσανάς>>, μόνο κάθοδος
και τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο απ τον πρώτο παράλληλο.

7. Μονοδρόμηση της  παραλιακής  από το αναψυκτήριο <<Ψηλογιώργη>> έως τα ενοικιαζόμενα <<Καραδήμου>>, με κατεύθυνση  ανατολικά.

8. Μονοδρόμηση από την οικία <<Τσιάμη >> έως την οικία <<Κινικλή Πέτρου>> δρόμος ενοικιαζόμενων δωματίων <<Κασσανδρινού>>, μόνο άνοδος .

9. Μονοδρόμηση από το <<Νηπιαγωγείο Νικήτης >>  έως το <<Δημαρχείο>> με κατεύθυνση δυτικά.

10. Απαγορεύεται η στάθμευση στο αριστερό τμήμα της οδού από το <<Δημαρχείο>>, έως την έξοδο της επαρχιακής οδού.

11. Απαγόρευση στάθμευσης στο δεξιό τμήμα της κεντρικής οδού από το < Τεχνικό γραφείο<< Δ. Δημητρού>> έως τα Φανάρια.
 
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου.

Αποφασίζει ομόφωνα        

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις στη Δ.Κ Νικήτης.

1. Μονοδρόμηση  (μόνο κάθοδο) κεντρικού δρόμου από <<Τεχνικό γραφείο <<Δ. Δημητρού>> έως ταβέρνα <<Χρυσούλας>>.

2.   Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού με κατεύθυνση  ανατολικά από την εκκλησία  <<Αγίων Θεωδώρων >> έως την οικία <<Δάφνη Καραλή>> και πεζοδρόμηση της, τις ώρες από 20.00  έως 02.00,κατά τους θερινούς μήνες <<Ιούνιο – Αύγουστο>>. Καθώς  και απαγόρευση της στάθμευσης σε όλο το μήκος του δρόμου  και από τις δυο πλευρές.

3.Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού  με κατεύθυνση δυτικά από το εστιατόριο <<Τρία Σκαλοπάτια>> έως την οικία <<Ζαφειρούδη>> καθώς και απαγόρευση της στάθμευσης και από τις δύο πλευρές .   
                                                  4. Μονοδρόμηση  πρώτης παράλληλης οδού από την οικοδομή <<Αλέγρα>> έως την οικοδομή <<Παπανικολάου>> και απαγόρευση στάθμευσης από την πλευρά του πεζοδρομίου.   
                                                  5. Μονοδρόμηση πρώτης παράλληλη οδού από την οικοδομή <<Αλέγρα >> έως την οικία <<Χατζή>> με κατεύθυνση δυτικά και απαγόρευση στάθμευσης στο δεξιό μέρος του δρόμου.

6. Μονοδρόμηση καθέτων μεταξύ της παραλιακής οδού και της πρώτης  παραλιακής ,ως εξής; ΄

Α) Η κάθετος  από οικία <<Καραγιάννη >> έως συγκρότημα <<Χαριλάου>>, μόνο άνοδος.

Β) Η κάθετος από οικία <<Βάσιου >> έως την καφετέρια <<Τριγώνη>>, μόνο κάθοδος   
και τοποθέτηση  μπάρας στην είσοδο από τον πρώτο παράλληλο.

Γ) Η κάθετος από την καφετέρια <<Αλέξανδρος >> έως την οικία <<Σμαραγδή>>, μόνο άνοδος .

Δ) Η  κάθετος από οικία <<Δούκα >>έως την ταβέρνα <<Α    ρσανάς>>, μόνο κάθοδος
και τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο απ τον πρώτο παράλληλο.

7. Μονοδρόμηση της  παραλιακής  από το αναψυκτήριο <<Ψηλογιώργη>> έως τα ενοικιαζόμενα <<Καραδήμου>>, με κατεύθυνση  ανατολικά.

8. Μονοδρόμηση από την οικία <<Τσιάμη >> έως την οικία <<Κινικλή Πέτρου>> δρόμος ενοικιαζόμενων δωματίων <<Κασσανδρινού>>, μόνο άνοδος .

9. Μονοδρόμηση από το <<Νηπιαγωγείο Νικήτης >>  έως το <<Δημαρχείο>> με κατεύθυνση δυτικά.

10. Απαγορεύεται η στάθμευση στο αριστερό τμήμα της οδού από το <<Δημαρχείο>>, έως την έξοδο της επαρχιακής οδού.

11. Απαγόρευση στάθμευσης στο δεξιό τμήμα της κεντρικής οδού από το < Τεχνικό γραφείο<< Δ. Δημητρού>> έως τα Φανάρια.
 

Η απόφαση αυτή  να διαβιβαστεί  στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τις δικές της ενέργειες.
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                             τα μέλη
Υπογραφή    Υπογραφές
   
       
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος