Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ampelia.jpg

ampelia.jpgΗ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής θα δέχεται αιτήσεις για το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων» περιόδου 2013 – 2014 έως τις 15-5-2013. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, οι κάτοχοι δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό και οι κάτοχοι δικαιωμάτων αναφύτευσης.
Η σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στον Πολύγυρο (γραφείο 70) και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Ν. Καλλικράτειας.
Αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:


1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής (παρέχεται από την ΔΑΟΚ).
2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (Αμπελουργικό Μητρώο) όπου θα εμφανίζονται οι προς αναδιάρθρωση εκτάσεις (πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 στρ).
3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη.
5. Δικαίωμα φύτευσης / αναφύτευςης (για όσους αιτούνται φύτευση δικαιωμάτων αναφύτευσης ή δικαιωμάτων από εθνικό αποθεματικό)
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.
8. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
9. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:
α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμ-
    βολιασμού,
β) την επαναφύτευση των αμπελώνων,
γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο
    του προγράμματος (υποστύλωση – κατασκευή αναβαθμίδων).

Για περισσότερες πληροφορίες:     Αντωνιάδης Γρηγόρης  2399022631
                                                       Χαλκιάς Τριαντάφυλλος 2371351343