Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 08/04/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων Δήμου Σιθωνίας έτους 2013», πρ/σμού δαπάνης 73.800,00 €.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης)

2)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών & υπηρεσιών Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Σιθωνίας έτους 2013», πρ/σμού δαπάνης 39.600,00 €.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης)

3)    Αναλύσεις νερών ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης)
4)    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης)

5)    Αίτηση της Μουστάκη Ευτυχίας του Βασιλείου για διόρθωση κτηματολογικού αποσπάσματος.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

6)    Έγκριση και παραλαβή μελέτης: «Αποτύπωση Κτιρίου Βρεφονηπιακού Σάρτης.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

7)    Έγκριση και παραλαβή τευχών δημοπράτησης της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

8)    Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Βελτίωση – Αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής οδού Τορώνης-Συκιάς-Μ.Π.Ε.».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

9)    Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Βελτίωση – Αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής οδού Τορώνης-Συκιάς-Μελέτη Οδοποιϊας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

10)    Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Βελτίωση – Αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής οδού Τορώνης – Συκιάς – Υδραυλική Μελέτη».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

11)    Χορήγηση προκαταβολής ποσού 91.876,18 € στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», ανάδοχο του έργου: «Παρεμβάσεις Εξωραϊσμού στις κεντρικής οδούς της Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

12)    Χορήγηση προκαταβολής 102.348,39 € στην εργοληπτική επιχείρηση: «Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.», ανάδοχο του έργου: «Διαμορφώσεις στον παλιό οικισμό Νικήτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

13)    Χορήγηση προκαταβολής 157.221,93 € στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.», ανάδοχο του έργου: «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου οικισμού Συκιάς».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

14)     Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά «Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων)»-Αριθμός μελέτης 79/2011.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/τρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σιθωνίας)

15)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Διανοίξεις δρόμων Δ.Κ.Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/τρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σιθωνίας)

16)    Αίτηση του κ. Δημητρίου Νερατζιά για οριστική παραλαβή του έργου «Ύδρευση Όρμου Παναγίας-Τρανή Αμμούδας Δ.Δ.Αγίου Νικολάου» του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αν/τρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σιθωνίας)

17)     Θεώρηση της υπ’ αριθμ.: 403/2011 παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του κ. Μητσιάρα Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε.Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

18)     Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από την «Κουφατζής Ξενοδοχειακή Α.Ε.» στο θαλάσσιο χώρο μπροστά από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη θέση «Κουτσουπιά» Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

19)    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης προγράμματος Μυοκτονίας, Απολυμάνσεων και Απεντομώσεων έτους 2013.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

20)     Χορήγηση εξουσιοδότησης σε Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για προμήθεια πετρελαιοειδών, φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (άρθρο 4 πράξης Νομοθ. Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12-12-2012/τεύχος Α).
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης)

21)     Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

22)    Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

23)    Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου αυτοκινήτου από το Δήμο Αθηναίων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

24)    Έγκριση της αριθμ.: 47/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον εξώδικο συμβιβασμό με τον κ. Λινό Γεώργιο.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

25)    Κατανομή ποσού 47.886,29 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από τακτικές οικ. κατανομές μηνών Μαϊου έως Σεπτεμβρίου 2012.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

26)     Κατανομή ποσού 27.540,00 € προερχόμενο από 3η εντολή ΣΑΤΑ/2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

27)    Κατανομή ποσού 28.173,40 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (β’ κατανομή έτους 2013).
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σιθωνίας)

28)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 484,00 € για σχολικό τροχονόμο.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

29)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 100.000,00 € για το έργο «Κατασκευή συγκροτήματος αποσιδήρωσης, απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς και Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

30)    Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας έτους 2012.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής)

31)    Έγκριση οικονομικών στοιχείων 4ου τριμήνου έτους 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

32)    Μεταφορά περιπτέρου ιδιοκτησίας Πρασσά Αριστοτέλη έμπροσθεν της οικοδομής Τριανταφύλλου Τζίτζιου στη Δ.Κ.Νικήτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

33)    Αίτηση Γουγούλη Σεραφείμ για οικονομική ενίσχυση.
      (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

34)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ΣΜΑ ανακύκλωσης»
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

35)    Ανταλλαγή οικοπέδου των Καραμπάση Βασιλείου και Μαρίας με έκταση του Δήμου της Δ.Κ.Νικήτης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

36)    Μικρές αλλαγές (Βελτίωση) στο κυκλοφοριακό της Δ.Κ.Νικήτης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

37)    Έγκριση πρόσληψης δίμηνων συμβάσεων για την καθαριότητα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

38)    Αίτηση της «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.» για παράταση χρονικής διάρκεια της μίσθωσης.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
39)    Έξοδα κίνησης.
      (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας