Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 2/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 231/09-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες εικοσιπέντε (25) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας      1) Γκαλή Γιαννούλα
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.
4) Λογοτριβή Ελένη
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία
6) Σπανός Μιχαήλ
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11) Παπαστεργίου Αχιλλέας
12) Φάλκος Κωνσταντίνος
13) Μάντσιος Βασίλειος
14) Γκιώτης Νικόλαος
15) Κωστίκας Στυλιανός
16) Γιοβανούδας Βαρσάμης
17) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
18) Γεωργιάδης Αναστάσιος
19) Κατσίκης Παναγιώτης
20) Τσιάρας Εμμανουήλ
21) Πράτσας Άγγελος
22) Πράτσας Ιωάννης
23) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
24) Πετρίδης Νικόλαος
25) Μάλαμα Κυριακή
 
Ως προς την πλήρωση της θέσης του εκλιπόντος δημοτικού συμβούλου κ. Παστογιάννη Γεωργίου, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία αντικατάστασης του.  
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι  των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  9/2012
Θέμα: 2ο    
«Κάλυψη εξόδων κηδείας του αποβιώσαντα Δημοτικού Συμβούλου».

Ο Πρόεδρος, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Προτείνεται ο Δήμος να καλύψει τα έξοδα κηδείας του αποβιώσαντα Δημοτικού Συμβούλου κ.Παστογιάννη Γεωργίου, ο οποίος απεβίωσε στις  07/01/2012. Τα έξοδα κηδείας που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2012 του Δήμου Σιθωνίας ανέρχονται στο ποσό των 3.062,70 € με ΦΠΑ.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση Προέδρου,

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

Την έγκριση δαπάνης ποσού 3.062,70 € με ΦΠΑ για την κάλυψη εξόδων κηδείας του αποβιώσαντα Δημοτικού Συμβούλου κ. Παστογιάννη Γεωργίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 16/01/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ