Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                            2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                  3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                        4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                     5) Χαλκιά Άννα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                         6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                       7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Πράτσας Ιωάννης
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                                       10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
11) Κωστίκας Στυλιανός                                           11) Πετρίδης Νικόλαος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  72/2012
Θέμα: 16ο    
«Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ.18/2011 μελέτης: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγίου Νικόλαου»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο έκτο (16ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
 Στις 28 Ιουνίου 2011 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, με την υπ’ αριθμ. 118/2011 απόφασή της, ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγίου Νικόλαου» στην Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό κ. Μυριανίδη Φώτιο του Θεοχάρη.
Η προαναφερθείσα απόφαση ελήφθη κατ’ εξουσιοδότηση των προβλέψεων της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 ύστερα από το υπ’ αριθμ. 18581/17.11.2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο βεβαιωνόταν η αδυναμία της Υπηρεσίας, για τη σύνταξη της προαναφερθείσας μελέτης.
Στις 1η Δεκεμβρίου 2011 μεταξύ του Δημάρχου κ. Ιωάννη Τζίτζιου και του προαναφερόμενου, υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση ποσού 4.139,29 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Με την υπ’ αριθμ. 20445/20.12.2011 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ορίστηκε επιβλέπων της μελέτης του θέματος, ο Πολιτικός Μηχανικός Παπαζαχαρίας Γ.Αρίστος και εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.
Η ανατεθείσα μελέτη εκπονήθηκε από τον ανάδοχο μελετητή εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και υποβλήθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για τον απαιτούμενο έλεγχο και θεώρηση. Η μελέτη ελέγχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό, θεωρήθηκε δεόντως από την Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υποβάλλεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαιτούμενη έγκριση και παραλαβή της σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία και την ανωτέρω μελέτη,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγίου Νικόλαου», η οποία συντάχθηκε από τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό κ. Μυριανίδη Φώτιο του Θεοχάρη, κατόπιν της με αριθμ.: 118/2011 απόφασης ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 05/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ