Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 21/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 15366/22-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες άπαντες (27) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας         ——–
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης   
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. .
4) Λογοτριβή Ελένη    
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία   
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος   
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος 
8) Χριστοδούλου Νικόλαος 
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Σπανός Μιχαήλ
21) Φάλκος Κων/νος
22) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
23) Γεωργιάδης Αναστάσιος
24) Γκαλή Γιαννούλα
25) Κατσίκης Παναγιώτης
26) Πετρίδης Νικόλαος
27) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης:  282/2011
Θέμα: 3ο    
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ για την υποβολή προτάσεων «Χρηματοδότηση πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια σχολικά κτίρια Α΄Βάθμιας & Β’ βαθμιας εκπαίδευσης».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλοντος και Αιεφόρου Ανάπτυξης» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ έχει δημοσιευθεί πρόσκληση προς ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων «Χρηματοδότησης πρότυπων επιδεικτικών έργων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», με επιλέξιμες παρεμβάσεις όπως:
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
• Παρεμβάσεις βελτίωσης κτιριακού κελύφους και γενικώς λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής μαθητών και προσωπικού.
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια, βελτίωσης της απόδοσης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και προβολής των αποτελεσμάτων κ.ά.
• Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, όπως πινακίδα έργου, δημιουργία ιστοτόπου, φυλλαδίων, οδηγού ορθών πρακτικών κ.α.
• Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις, όπως Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου, Τεχνικές προμελέτες, Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής, Τεύχη δημοπράτησης, Μελέτες Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, Ενεργειακές επιθεωρήσεις.
Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από ΕΤΠΑ και ΠΔΕ, η δε χρηματοδότηση είναι 100%, συμπεριλαμβανομένων όσων εξόδων θα γίνουν κατά τη φάση της προετοιμασίας του έργου· κυρίως του Ενεργειακού Επιθεωρητή και του Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου.
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 40 εκατομμύρια Ευρώ για όλη την Ελλάδα, η δε αξιολόγηση άμεση, που σημαίνει ότι κάθε πρόταση που κατατίθεται αξιολογείται αμέσως και εφ’ όσον γίνει αποδεκτή αφαιρείται ο προϋπολογισμός της από τα παραπάνω 40 εκατομμύρια.
Ο Δήμος μας πρέπει ν' αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων του με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των κατοίκων σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και, βεβαίως, την ευθυγράμμιση με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για την Ενέργεια.
Προτείνει λοιπόν τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εν λόγω πρόσκληση «αρ. 1.12» του ΕΠΠΕΡΑΑ με προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δύο (2) σχολείων Γυμνάσιο και Δημοτικό Αγ. Νικολάου τα οποία έχουν επιλεχθεί με βάση τις προϋποθέσεις που τίθενται από το πρόγραμμα- από την Υπηρεσία σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.
Επειδή
• το αντικείμενο είναι καινοφανές και καινοτόμο για το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα και
• απαιτεί ειδικές γνώσεις όσον αφορά σε ενεργειακά θέματα αλλά και στις κοινοτικές και εθνικές πολιτικές και διαδικασίες για τις Ανανεώσιμες Πηγές, την Εξοικονόμηση και την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (ΑΠΕ – ΕΞΕ – ΟΧΕ), και
• επιπλέον τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά λόγω του συστήματος της άμεσης αξιολόγησης,
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ «αρ. 1.12» για την υποβολή προτάσεων «Χρηματοδότηση πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια σχολικά κτίρια Α΄Βάθμιας & Β’ βαθμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα του Δημοτικού Σχολείου  και Γυμνασίου Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 282/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 28/09/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ