Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  10/10/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.Ανανέωση της υπ’ αριθμ.: 162/2008 (πρακτικό 23ης της Ν.Ε.Ε.)  10-10-2008 άδειας υπαίθριο πλανόδιου εμπορίου (κινητή καντίνα) του Χατζηφωτίου Ανδροκλή του Στυλιανού, κατοίκου Τοπικής Κοινοτητας Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής:  κ. Παραλίκας Θεοδόσιος).

2. Αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης φρεατίου για άρδευση κοινόχρηστου κήπου συγκροτήματος κατοικιών στη Δ.Κ.Νικήτης.
(Εισηγητής:  κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος).

3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων στο Τ/Δ Σάρτης Δήμου Τορώνης».
(Εισηγητής:  κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος).

4. Παραλαβή Μ.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Δημανιώτικα» για την ύδρευση του Δ.Δ.Νικήτης του Δ.Σιθωνίας».
(Εισηγητής:  κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος).

5. Παραλαβή Μ.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Βραχωτό» για την ύδρευση του Δ.Δ.Νικήτης του Δ.Σιθωνίας».
(Εισηγητής:  κ.Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος).

6. Έκδοση ψηφίσματος για τα προβλήματα από την εφαρμογή του Ν. 3859/2010 και των προθέσεων της Κυβέρνησης για ενδεχόμενες απολύσεις και εργασιακή εφεδρεία του προσωπικού του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα.Χριστάρα Μαρία).

7. Επιβολή προστίμων από ελεύθερη κατασκήνωση.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

8. Αίτηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Χαλκιδικής σχετικά με την αρ. 67/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας που αφορά «Μείωση των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης (πολύτεκνοι)» .
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

9. Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σιθωνίας και της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
(Εισηγήτρια: κα.Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

10. Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στην εφαρμογή του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γενική Δ/νση Σωφρονιστικής Πολιτικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

11. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 215/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Σιθωνίας που αφορά τον «Καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει της έγκρισης του ΥΠΕΣΔΑ, Τμήμα Προσωπικού».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

13. Αποδοχή και κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

14. Κατανομή ποσού 55.000.00 € στο ΝΠΔΔ “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” από τακτικές οικ. κατανομές μηνών Μαϊου έως Αυγούστου 2011.
(Εισηγητής:  κ.Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος ΝΠΔΔ).

15. Αιτήσεις ιδιωτών για διαγραφές.
(Εισηγητής: κ.Σπανός Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος).

16. Αγορά ακινήτων στον πρώην Δήμο Τορώνης .
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

17. «Ορισμός εκπροσώπων προκειμένου να συμμετέχουν στο Συνέδριο για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές κοινωνίες και την μετάβαση τους στην Αθήνα.»
(Εισηγητής: κα. Χριστάρα Μαρία).

18. Έγκριση αποζημίωσης για το αυτοκίνητο του Κωνσταντάρα Αθανασίου .
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

19. Συζήτηση για το θέμα των αδέσποτων ζώων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

20. Εξαίρεση από την επιβολή τελών σύνδεσης ύδρευσης σε κατοικίες πριν τον Ν.1337/83.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

21. Επιχορήγηση των εθελοντικών ομάδων του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας).

22. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

23. Εξώδικος συμβιβασμός υπόθεσης κ.Κανενέ Θεοδώρου.
(Εισηγητής: κ.Κόκκινος Δ., νομικός σύμβουλος ).

24. Εξώδικος συμβιβασμός υπόθεσης κ. Διαμαντή Θεοδώρου.
(Εισηγητής:  κ.Κόκκινος Δ., νομικός σύμβουλος).

25. Συζήτηση για κάμπινγκ Αχλάδα.
(Εισηγητής: κ.Κόκκινος Δ. Νομικός Σύμβουλος).
26.  Συζήτηση διαχείριση απορριμμάτων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

27. Συζήτηση για παράκαμψη Νικήτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

28. Συζήτηση-ενημέρωση για το θέμα της λειτουργίας του Βυτιοφόρου Συκιάς.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης).

29. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
 Αρσένης Καλλικρατίδας