Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 16/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11328/15-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                  1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                    2) Λαθούρη Πάργα Μαρία
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.       3) Φάλκος Κων/νος
4) Σπανός Μιχαήλ                                4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                 5) Χριστοδούλου Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                    6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Παπαλέξης Κων/νος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας
9) Παστογιάννης Γεώργιος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας  Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Αγ.Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το πρώτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νικήτης». Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψε στο δεύτερο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επέστρεψε στην έναρξη των εντός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψαν στην έναρξη του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πράτσας Ιωάννης και κ.Κωστίκας Στυλιανός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση και πριν την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Κωστίκας Στυλιανός επέστρεψε στη συνεδρίαση στην έναρξη του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος επέστρεψε στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.  Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος και κα.Γκαλή Γιαννούλα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δέκατου πέμπτου θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ίδιου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος, διαμαρτυρόμενος για τις αναθέσεις. Οι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος. Η κα. Μάλαμα Κυριακή επέστρεψε στην έναρξη του εικοστού τρίτου θέματος της ημ. διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:229/2011
Θέμα: 17ο    
«Επιβολή προστίμου από ελεύθερη κατασκήνωση».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο έβδομο (17o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτω υπόψη σας τα υπ’ αριθμ.: 1) 1020/8679/1-β/4-7-2011, 2) 1020/8683/1-β/4-7-2011, 3) 1020/5446/2-β/4-7-2011, 4) 1020/8684/1-β/4-7-2011, 5) 1020/8677/1-β/4-7-2011, 6) 1020/8535/2-β/4-7-2011, 7) 1020/8678/1-β/4-7-2011, 8) 1020/8681/1-β/4-7-2011, 9) 1020/8675/1-β/4-7-2011, 10) 1020/8672/1-β/4-7-2011, 11) 1020/8676/1-β/4-7-2011, 12) 1020/8666/1-β/4-7-2011, 13) 1020/8674/1-β/4-7-2011, 14) 1020/8668/1-β/4-7-2011, 15) 1020/8667/1-β/4-7-2011, 16) 1020/8669/1-β/4-7-2011, 17) 1020/7299/2-β/4-7-2011, 18) 1020/8670/1-β/4-7-2011, 19) 1020/8682/1-β/4-7-2011, 20) 1020/8680/1-β/4-7-2011, 21) 1020/8673/1-β/4-7-2011, έγγραφα της Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πολυγύρου, βάσει των οποίων βεβαιώνεται η παράβαση για ελεύθερη κατασκήνωση στους κάτωθι: 1) Ποιμενίδου Δέσποινα του Γεωργίου, 2) Αραμπατζόπουλος Δημήτριος του Αγγέλου, 3) Κωνσταντάκης Νικόλαος του Επαμεινώντα, 4) Τοτίδης Παντελής του Παναγιώτη, 5) Δημητρίου Βασιλική του Αργύρη, 6) Σπυριδωνίδης Νικόλαος του Χαράλαμπου, 7) Γουγούσης Νικόλαος του Βασιλείου, 8) Μουρατίδης Θεοφίλαμος του Μακελάν, 9) Αντωνίου Φώτιος του Ομοούσιου, 10) Χατζηκαμάρης Αναστάσιος του Αγγέλου, 11) Χαλκιάς-Κουτσονίκος Ηλίας του Αθανασίου, 12) Μαυρίδης Ιωάννης του Γεωργίου, 13) Μπαρτζώκας Δημήτριος του Αθανασίου, 14) Σαπανίδης Αλέξιος του Χαράλαμπου, 15) Κράκας Πρόδρομος του Αναστασίου, 16) Τσολακίδης Χρήστος του Ξανθούλη, 17) Σεράπης Δημήτριος του Πασχάλη, 18) Καλογεροπούλου Πανγιώτα του Κων/νου, 19) Κώστας Απόστολος του Δημητρίου, 20) Ιλαντζίδης Ιορδάνης του Κων/νου, 21)  Αντωνιάδης Γεώργιος του Λαζάρου και προτείνει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 2160/93 και άρθρου 21 του Ν. 2741/99 (πρόστιμο ύψους 146,74 €).
 Ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω επιβολή προστίμου.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τα σχετικά έγγραφα της Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής , Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πολυγύρου,

                                                             Αποφασίζει Ομόφωνα

Την επιβολή προστίμου ύψους 146,74 € για παράβαση του Νόμου περί παράνομης κατασκήνωσης στους κάτωθι:
1) Ποιμενίδου Δέσποινα του Γεωργίου, 2) Αραμπατζόπουλος Δημήτριος του Αγγέλου, 3) Κωνσταντάκης Νικόλαος του Επαμεινώντα, 4) Τοτίδης Παντελής του Παναγιώτη, 5) Δημητρίου Βασιλική του Αργύρη, 6) Σπυριδωνίδης Νικόλαος του Χαράλαμπου, 7) Γουγούσης Νικόλαος του Βασιλείου, 8) Μουρατίδης Θεοφίλαμος του Μακελάν, 9) Αντωνίου Φώτιος του Ομοούσιου, 10) Χατζηκαμάρης Αναστάσιος του Αγγέλου, 11) Χαλκιάς-Κουτσονίκος Ηλίας του Αθανασίου, 12) Μαυρίδης Ιωάννης του Γεωργίου, 13) Μπαρτζώκας Δημήτριος του Αθανασίου, 14) Σαπανίδης Αλέξιος του Χαράλαμπου, 15) Κράκας Πρόδρομος του Αναστασίου, 16) Τσολακίδης Χρήστος του Ξανθούλη, 17) Σεράπης Δημήτριος του Πασχάλη, 18) Καλογεροπούλου Πανγιώτα του Κων/νου, 19) Κώστας Απόστολος του Δημητρίου, 20) Ιλαντζίδης Ιορδάνης του Κων/νου, 21)  Αντωνιάδης Γεώργιος του Λαζάρου.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 229/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                             Υπογραφές
                                          Ακριβές Απόσπασμα
                                          Νικήτη, 20/07/2011
                                              Ο Πρόεδρος

 

                                       ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ