Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 16/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11328/15-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                 1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Λαθούρη Πάργα Μαρία
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Φάλκος Κων/νος
4) Σπανός Μιχαήλ                              4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος               5) Χριστοδούλου Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Παπαλέξης Κων/νος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας
9) Παστογιάννης Γεώργιος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας  Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Αγ.Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το πρώτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νικήτης». Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψε στο δεύτερο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επέστρεψε στην έναρξη των εντός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψαν στην έναρξη του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πράτσας Ιωάννης και κ.Κωστίκας Στυλιανός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση και πριν την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Κωστίκας Στυλιανός επέστρεψε στη συνεδρίαση στην έναρξη του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος επέστρεψε στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.  Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος και κα.Γκαλή Γιαννούλα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δέκατου πέμπτου θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ίδιου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος, διαμαρτυρόμενος για τις αναθέσεις. Οι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος. Η κα. Μάλαμα Κυριακή επέστρεψε στην έναρξη του εικοστού τρίτου θέματος της ημ. διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:220/2011
Θέμα: 8ο    
«Συζήτηση για το ενδεχόμενο κλεισίματος του καταστήματος ΟΤΕ στη Νικήτη».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το όγδοο (8o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 06/07/2011 έγγραφο του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΕ, σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνουν την πρόθεση της Διοίκησης του ΟΤΕ για κλείσιμο του καταστήματος στην περιοχή μας.
 Ο Πρόεδρος προτείνει να συνταχθεί ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης προτείνει να συνταχθεί ψήφισμα και για το Ειρηνοδικείο Συκιάς.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει να συνταχθεί ψήφισμα για τον ΟΤΕ και σε επόμενη συνεδρίαση να ληφθεί απόφαση για το Ειρηνοδικείο Συκιάς. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κωστίκας Στυλιανός να παραστεί και να παρέμβει όπου χρειαστεί.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  και την πρόταση του Προέδρου,

                                                                     Αποφασίζει Ομόφωνα

 Συμφωνεί με την  πρόταση του Προέδρου Δ.Σ. να σταλεί ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας για την πρόθεση της Διοίκησης του ΟΤΕ για κλείσιμο του καταστήματος στη Νικήτη ως εξής:

                                                                   ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αντιδρά έντονα στη προοπτική κλεισίματος του καταστήματος της Νικήτης για λόγους που θεωρούμε σημαντικότατους για την περιοχή μας και έχουν να κάνουν με τα εξής:
Α) Το κατάστημα εξυπηρετεί όλη τη Σιθωνία και σε περίπτωση κλεισίματος ο κάθε κάτοικος του Δήμου Σιθωνίας και ειδικά ο κάτοικος Συκιάς θα πρέπει να διανύσει 100 χιλ μέχρι τον Πολύγυρο που είναι το επόμενο κατάστημα.
Β) Τους καλοκαιρινούς μήνες η Σιθωνία φιλοξενεί πληθυσμό ίσο με μία μεγάλη επαρχιακή πόλη. Θα φάνταζε αδύνατο μία μεγάλη επαρχιακή πόλη να είναι χωρίς κατάστημα Ο.Τ.Ε. –Γιατί να συμβαίνει αυτό στην περιοχή μας;
Γ) Το κλείσιμο θα έχει σαν αποτέλεσμα τoν υποβαθμισμό των προϊόντων του Ο.Τ.Ε. λόγω και των άλλων καταστημάτων από άλλες εταιρείες που άνοιξαν στην περιοχή μας.
Επιπρόσθετα  θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την αναγκαιότητα της επέκτασης του δικτύου προκειμένου να δημιουργηθούν κόμβοι διαδικτύου σε περιοχές της Σιθωνίας που δεν έχουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 220/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                              Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                               Υπογραφές
                                              Ακριβές Απόσπασμα
                                              Νικήτη, 22/07/2011
                                                   Ο Πρόεδρος

 

                                           ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ