Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  19/07/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Αλλαγή χρήσης δανείου Δ.Ε. Τορώνης για αναλύσεις νερού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

2.Ορισμός ορίου ανά μήνα απασχόλησης των υπαλλήλων για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών του Δήμου Σιθωνίας και ψήφιση πίστωσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

3.Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει της έγκρισης του ΥΠΕΣΔΑ, Τμήμα Προσωπικού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

4.Χορήγηση αδειών για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2011.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

6. Αιτήσεις δημοτών για διαγραφές από καταλόγους του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

7. Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

8. Συζήτηση για το ενδεχόμενο κλεισίματος του καταστήματος ΟΤΕ στη Νικήτη.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

9. Αίτηση καταστηματαρχών παραλίας Νικήτης επί των τελών αιγιαλού και κοινόχρηστου χώρου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

10. Σύναψη προγραμματικής σύμβαση για το Πρόγραμμα «Απολύμανσης –Απεντόμωσης και Μυοκτονίας στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2011-2012».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

11. Ψήφιση της Χάρτας δικαιωμάτων του πολίτη.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

12.Καταβολή χρηματικού ποσού 6.336,00 € στη Χριστάρα Μαρία, κατόπιν της με αρ. απόφασης 34/2010 του Ειρηνοδικείου Συκιάς Χαλκιδικής και με αριθμό 165/2011 πιστοποιητικό τελεσιδικίας του Ειρηνοδικείου Συκιάς».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

 13.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).

14. Εφαρμογή κοινωνικού συντελεστή δόμησης.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).

15. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση Δημαρχείου».
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου).

16. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση χώρων απορριμμάτων».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων).

17. Επιβολή προστίμου από ελεύθερη κατασκήνωση.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

18. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση δασικών δρόμων».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων).

19. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διάνοιξη οδών Δ.Κ. Νικήτης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος).

20. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Καθαρισμός ρεμάτων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος).

21. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση δημοτικών δρόμων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος)

22. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διάνοιξη οδού Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων).

23. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Απολύμανση κάδων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος).

24. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Πυροπροστασία χώρων απορριμμάτων».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων).

25. Αποδοχή, κατανομή και ψήφιση πίστωσης ΣΑΤΑ –πολιτική προστασία.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων).

26. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκομιδή αδρανών».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος).

27. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αποκομιδή ογκοδών αντικειμένων».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων).

28. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μεταφορά μαθητών».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων).

29. Έξοδα Κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).


                                 Ο Πρόεδρος του
                            Δημοτικού Συμβουλίου
                            Αρσένης Καλλικρατίδα
ς