Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 18/06/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου Δήμου Σιθωνίας», αρ. μελ. 10/2015.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

2.    Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Παρασκευαστηρίου Ελαιολάδου» του κ. Χατζηιωακειμίδη Παύλου στη θέση «Κοκκινιά Νικήτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης)

3.    Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για Ο.Τ. 70.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

4.    Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για Ο.Τ. 8.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

5.    Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για Ο.Τ. 94α.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

6.    Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

7.    Έγκριση της αρ. 41/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

8.    Έγκριση της αρ. 2/2015 απόφασης της Επιτροπής Κοινωνικού Έργου του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Ε.Κ. Έργου)
9.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αριθμ. Απόφ. 90/2015 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
10.    Επιχορήγηση κυνηγετικού συλλόγου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

11.    Σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου με Φιλοζωικό Σωματείο.
(Εισηγητής: κ. Σαρακατσάνης Ιωάννης, αρμόδιος υπάλληλος)
12.    Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης)

13.    Έγκριση της αρ. 5/2015 απόφασης της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

14.    9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

15.    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας