Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ-Απαγόρευση Κυκλοφορίας στην χερσόνησο Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πολύγυρος, 07 Αυγούστου 2022
Αρ. Πρωτ.: 568780(4859)

Ταχ. Δ/νση: Πολύγυρος
Τ.Κ. 63100
Πληροφορίες: Δημήτριος Λοκοβίτης
Τηλέφωνο : 2371351401
e-mail : polpro@halkidiki.gov.gr                                                                                                ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ : Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής
την 08 Αυγούστου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 και 36 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της χώρας»,
2. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α),

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης»,

4. Το Π.Δ. 575/1980 (ΦΕΚ 157/Α), «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαισθήτων εις πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτά-
σεων ως επικινδύνων»,

5. Το Π.Δ. 70/2021 (ΦΕΚ 161/Α/09.09.2021), «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

6. Το άρθρο 3 της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 143/Α ́/2021) «Κάθετη οργάνωση και υπαγωγή
Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,

7. Το άρθρο 2 του Ν. 4824/2021 (ΦΕΚ 156/Α ́/2021), «Κύρωση της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»,

8. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 81320 και 77909 / 01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
(ΦΕΚ. 4302./τ.Β/30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(π.δ. 133/2010, ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010),

 

9. Την υπ’ αριθμ. 7281/2019 (21.6.2019) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Περί Ανακήρυξης του Περι-
φερειάρχη Π.Κ.Μ., των Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειακών Συμβούλων για την περίοδο 1.9.2019 έως 31.12.2023,

10. Την υπ ́ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ/219/20.1.2016 Απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 71ΠΟ7ΛΛ-4ΡΤ),

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 72217/1346/31.01.2022 (ΦΕΚ 458/Β ́/7.2.2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα
και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», (ΑΔΑ:68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9),

12. Το υπ. αριθμ. 3752/25.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με
θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών»,

13. Το με Α.Π. 8797/06.12.2019 (ΑΔΑ:ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) έγγραφό της ΓΓΠΠ/Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων

Αναγκών με θέμα “4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών» και κω-
δική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” ,

14. Η υπ’ αριθμ. 8778/14-3-2020 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ),

15. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ’ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών ΚΜ, με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” (ΑΔΑ:6ΩΒΘ7ΛΛ-35Κ),

16. Το υπ’ αριθμ. 2902/27.04.2022 έγγραφο της ΓΓΠΠ/ Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με θέμα “Έργα
και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκόμενων φορέων”
(ΑΔΑ: 6Ρ7Ψ46ΝΠΙΘ-9ΨΔ),

17. Το υπ ́ αριθμ. 4578/26.05.2022 (ΑΔΑ:6Ρ7Ψ46ΝΠΙΘ-9ΨΔ) έγγραφο της ΓΓΠΠ/Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών, με θέμα «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο
2022»,

18. Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (που ισχύει για την 08-08-2022),

19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 227913/05.07.2022 έγγραφο του Δασαρχείου Πολυγύρου με θέμα : «Εισήγηση ορισμού περιοχής
απαγόρευσης διέλευσης»,

20. Το με ημερομηνία 16.07.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί σύμφωνης γνώμης του Δασαρχείου Αρναίας της
πρότασης της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής, για απαγόρευση κυκλοφορίας, σε περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη.

21. Η υπ’ αριθ, πρωτ. 246717/23.07.2022 Εισήγηση του Δασαρχείου Κασσάνδρας, για απαγόρευση κυκλοφορίας,

22. Το υπ ́αριθμ. πρωτ. 1995 Φ 702.15/07.08.2022 έγγραφο της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής με θέμα «Απαγόρευση κυκλοφορίας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και
Αριστοτέλη στις κάτωθι περιοχές από Ω/08:00 ́της 08-08-2022 μέχρι την Ω/20:00 ́ της 08-08-2022, α) στη Χερσόνησο Κασσάνδρας (Περιοχή «Μεσονήσι» Δ.Κ. Νέας Φώκαιας, «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρα-σκευή) και «Αράπης», «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου), β) στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουδέλη από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά) και γ) Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατωνίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Β. Για την εφαρμογή του μέτρου αποδεχόμαστε τον σχεδιασμό της Πυροσβεστική Υπηρεσίας Πολυγύρου ως κάτωθι :

 Τα σημεία ελέγχου και απαγόρευσης εισόδου με την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. στην συμβολή των δασικών δρόμων με τις αντί-
στοιχες επαρχιακές και δημοτικές οδούς.

 Η απομάκρυνση όλων των ευρισκομένων στο δάσος από τα περιπολικά οχήματα του Π.Σ. και ΕΛ.ΑΣ., εκτός των μελών εθελο-
ντικών οργανώσεων (πεζών ή εποχούμενων), που συμμετέχουν στην πυροπροστασία της Π.Ε. Χαλκιδικής.

 Καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στο δάσος.
 Οι Δήμοι και οι ιδιοκτήτες των Δασικών εκτάσεων της Π.Ε. Χαλκιδικής των παραπάνω περιοχών, να προβούν στη λήψη όλων
των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων και συστάσεων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Γ. Η εφαρμογή της Απόφασης ανατίθεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής.

Δ. Οι παραβάτες της Απόφασης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 129 του Ν. 4926/22 (ΦΕΚ 82/Α ́/2022). Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής
Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
3. ΔΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
5. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
6. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
7. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ
8. ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
9. ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
10. ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
11. ΓΡΑΦΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
12. ΓΡΑΦΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
13. ΓΡΑΦΕΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

14. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γραφ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφ. Περιφερειάρχη Κ.Μ.
Γραφ. Εκτελεστικού Γραμματέα Κ.Μ.
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΑΔΜΘ
4. ΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΛΑΣΣΩΝ» 3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ια
5. Γραφ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Χαλκιδικής
6. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ