Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Εκδόθηκε η  Προκήρυξη   από  την  Ε.Ε.Τ.Α.Α  για  τους   Παιδικούς  Σταθμούς   ΕΣΠΑ  2015-2016  με  όλες   τις   προϋποθέσεις   και  τα  κριτήρια   για  τις  ενδιαφερόμενες  μητέρες  που  βάσει   των  κριτηρίων  θα  μπορέσουν  να  στείλουν  τα  παιδιά  τους   δωρεάν  στους  Παιδικούς  Σταθμούς.
Έτσι από  την  ερχόμενη  Τετάρτη   5  Αυγούστου  έως  την  Τρίτη  18  Αυγούστου θα  μπορούν   οι  ενδιαφερόμενοι  γονείς  που   έχουν  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά για  δωρεάν  φιλοξενία  των  παιδιών τους  σε  παιδικούς  σταθμούς   μέσω  ΕΣΠΑ, να υποβάλλουν   αιτήσεις  συμμετοχής.

Η  αίτηση  συμμετοχής   
των  ενδιαφερόμενων  γονέων, θα 
διατίθεται   μόνο  σε 
ηλεκτρονική  μορφή  στην 
ιστοσελίδα   της  Ε.Ε.Τ.Α.Α (
www.eetaa.gr), της
Ε.Υ.Δ  του  Ε.Π «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου  Δυναμικού» του  Υπουργείου 
Εργασίας  και  Κοινωνικής 
Ασφάλισης (
www.epanad.gov.gr) και της  Κ.Ε.Δ.Ε  (www.kedke.gr)  από 
τις  4-08-2015.Οι  αιτήσεις 
συμμετοχής  μπορεί   να 
υποβάλλονται  ταχυδρομικά  ή  με  κούριερ 
.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαίωμα  συμμετοχής   έχουν   γυναίκες  που  είναι  μητέρες   βρεφών, νηπίων, παιδιών  ή/και  νηπίων  παιδιών, εφήβων  και  ατόμων  με  αναπηρία, καθώς  και  άνδρες  στους  οποίους  έχει   παραχωρηθεί  με  δικαστική  απόφαση  η  επιμέλεια  των   παιδιών τους   και  εκείνοι   που  βρίσκονται  σε   χηρεία, που:


Α)Έχουν   την  ελληνική  υπηκοότητα  ή  την  υπηκοότητα  κράτους – μέλους  της  Ε.Ε. ή  είναι  Ομογενείς  ή  είναι   αλλοδαπές/αλλοδαποί  από   τρίτες  χώρες   και  διαμένουν    νόμιμα   στην  Ελλάδα.


Β)Επιθυμούν  να  εγγράψουν   τα  τέκνα  τους   στους  παιδικούς   σταθμούς.


Γ)Έχουν  οικογενειακό  εισόδημα, το οποίο  δεν  υπερβαίνει   τις  27.000 E για   μητέρες  που  έχουν    έως   2  παιδιά,30.000 Ε   για  μητέρες  που  έχουν  3  παιδιά,33.000Ε  για   μητέρες  που   έχουν  5  παιδιά  και  άνω. Το  συνολικό   (οικογενειακό   εισόδημα    δεν  μπορεί  σε  καμία   περίπτωση  να  υπερβαίνει  το  ποσό  των  36.000 Ε
Προσοχή  το  συνολικό  (οικογενειακό)  εισόδημα  που  θα λαμβάνεται  υπόψη   για  την  ένταξη   της  ωφελούμενης  στην  παρούσα  ,  θα  προκύπτει  από  την  Πράξη  Διοικητικού  Προσδιορισμού  Φόρου (εκκαθαριστικό  σημείωμα)  οικονομικού  έτους  2015(εισοδήματα  που αποκτήθηκαν  από  1/1/2014-31/12/2014)


Δικαιολογητικά  συμμετοχής:  Όλες  οι  μητέρες, μαζί  με  την  «Αίτηση  -Δήλωση Συμμετοχής» τους, θα  υποβάλλουν  πρωτότυπα  ή επίσημα   αντίγραφα  των  παρακάτω  δικαιολογητικών:


Α)Αντίγραφο   αστυνομικής  ταυτότητας  ή  διαβατηρίου  σε  ισχύ. Εάν   η  ενδιαφερόμενη  είναι  αλλοδαπή   από  τρίτες  χώρες, απαιτείται  και  άδεια   διαμονής  σε  ισχύ. Σε  περίπτωση  που έχει  λήξει  η  άδεια  παραμονής, απαιτείται η  τελευταία  άδεια  παραμονής, καθώς    και  η  αίτηση  ανανέωσής  της  συνοδευόμενη από  βεβαίωση  του  αρμόδιου  φορέα, ότι   έχει  κατατεθεί   η  σχετική  αίτηση.


Β)Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης, που   να  έχει   εκδοθεί   εντός  του   τελευταίου  τετραμήνου.

Σε  περίπτωση   που  η  μητέρα  είναι  αλλοδαπή  και  η  χώρα  καταγωγής   της   δεν  εκδίδει  πιστοποιητικά   οικογενειακής  κατάστασης, τότε  θα  πρέπει   να  προσκομίσει  οποιοδήποτε  άλλο αντίστοιχο  επίσημο  έγγραφο, το  οποίο   να  πιστοποιεί  την  ανωτέρω   κατάσταση, συνοδευόμενο  από  επίσημη  μετάφραση.


Σε  περίπτωση  ύπαρξης  συμφώνου   συμβίωσης  απαιτείται  και  η  προσκόμιση  του, καθώς  και  τα   εκκκαθαριστικά  σημειώματα  οικονομικού  έτους  2015  και  των  δύο  μερών.


Σε  περίπτωση  που  η  μητέρα  είναι  διαζευγμένη, απαιτείται  και  αντίγραφο  διαζευκτηρίου (από  Μητρόπολη  σε περίπτωση  Θρησκευτικού  γάμου  ή   από  το  Δήμο  σε  περίπτωση  πολιτικού  γάμου),εάν  αυτό  δεν  αναφέρεται   στο  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης.
Σε  περίπτωση  που   η  ενδιαφερόμενη  τελεί  σε  διάσταση, απαιτείται  και  αίτηση  διαζυγίου, καθώς  επίσης  και   η  βεβαίωση   μεταβολής  ατομικών  στοιχείων  της  ΔΥΟ, που  να  αποδεικνύεται   η  διάσταση  .Τα  ανωτέρω  έγγραφα  θα  πρέπει   να  φέρουν   ημερομηνία  προ  της δημοσίευσης  της  παρούσας  Πρόσκλησης.
Σε  περίπτωση  που  η   ενδιαφερόμενη  είναι  άγαμη  μητέρα, απαιτείται  και  ληξιαρχική  πράξη  γέννησης  του παιδιού, εάν αυτό    δεν  προκύπτει  από  το  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης.
Σε  περίπτωση    που  η  ενδιαφερόμενη  είναι  χήρα, απαιτείται  και  ληξιαρχική  πράξη  θανάτου  του  συζύγου,  εάν  αυτό  δεν  αναφέρεται   στο  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης.
Στην  περίπτωση  που   ο  ενδιαφερόμενος  άνδρας   έχει  την  επιμέλεια  των  παιδιών  του, απαιτείται  και  δικαστική  απόφαση  παραχώρησης   της  επιμέλειας.


Γ)Πράξη  Διοικητικού  Προσδιορισμού  Φόρου(Εκκαθαριστικό  Σημείωμα)  για  το  οικονομικό  έτος  2015 (δηλαδή  εισοδήματα  που  αποκτήθηκαν  το  2014) Προσοχή: Εκκαθαριστικό  οποιουδήποτε  άλλου  έτους  δεν  γίνεται  αποδεκτό και  συνιστά  λόγο  απόρριψης  της  αίτησης.

 

Δικαιολογητικά  απασχόλησης:
Εάν  η  ενδιαφερόμενη  είναι  μισθωτή  απαιτείται:
Α)Βεβαίωση  Εργοδότη, η  οποία  θα  έχει    υποχρεωτικά  ημερομηνία   μεταγενέστερη   της  δημοσίευσης   της  παρούσας  Πρόσκλησης  και   από  την  οποία  θα  προκύπτει  ότι    συνεχίζεται   η  απασχόληση  έως     και  σήμερα (δηλαδή   ημερομηνία  υπογραφής  της  βεβαίωσης),καθώς  και  το  είδος   απασχόλησης  (πλήρης  ή  μερική  απασχόληση, αορίστου  ή  ορισμένου  χρόνου) στη  θέση   εξαρτημένης  εργασίας   που  η  ενδιαφερόμενη  κατέχει, και  αντίγραφο  αναγγελίας  πρόσληψης  ή  εργόσημο  (αντίγραφο  εργοσήμου  και  απόδειξη   κατάθεσης   σε  τράπεζα   τελευταίου  έτους    προ  της   υποβολής   της  αίτησης, που   να   αποδεικνύει   εργασία  τουλάχιστον   πέντε  (5)  μηνών.


Εάν  η  ενδιαφερόμενη   είναι  αυτοαπασχολούμενη   εκτός  πρωτογενή  τομέα, απαιτούνται:
Αντίγραφο  της  Δήλωσης  Ενάρξεως  Επιτηδεύματος   από  τη  Δ.Ο.Υ
Βεβαίωση   ασφαλιστικού  φορέα  ότι  είναι  ασφαλισμένη.
Υπεύθυνη  Δήλωση   περί  μη  διακοπής   της  υπαγωγής  στον  Ασφαλιστικό  Φορέα.
Σε Περίπτωση   εταίρων  σε  Ο.Ε ή  Ε.Ε Ι.Κ.Ε  ή  Μονοπρόσωπη   Ε.Π.Ε  ή  Ε.Π.Ε  απαιτούνται  τα   παρακάτω  δικαιολογητικά:

  • Το  καταστατικό  και  τυχόν  μεταβολές  του.
  • Πιστοποιητικό  περί  μη  λύσης  από  ΓΕΜΗ
  • Βεβαίωση   ασφαλιστικού  φορέα  ότι  είναι  ασφαλισμένη.
  • Υπεύθυνη  Δήλωση  περί  μη  διακοπής της υπαγωγής  στον  Ασφαλιστικό της  φορέα

Εάν  η ενδιαφερόμενη  είναι  αυτοαπασχολούμενη   στον πρωτογενή  τομέα, απαιτείται:


Βεβαίωση  ασφαλίσεως  από  Ο.Γ.Α, ότι  είναι  ασφαλισμένη  κατά  το  τελευταίο  έτος.


Δικαιολογητικά   συμμετοχής   σε  ενεργητικές  Πολιτικές  Απασχόλησης  (Ε.Π.Α)


Βεβαίωση   του  αρμόδιου  φορέα   για  ένταξη   στο  Πρόγραμμα, όπου  θα  αναγράφεται  και  η  χρονική   περίοδος  συμμετοχής  σε   αυτό.
Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  οι  αιτήσεις  και  τα  δικαιολογητικά   αποστέλλονται  στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α από  τους  ίδιους  τους  γονείς  το  αργότερο  μέχρι  τις  18  Αυγούστου. Για  να  μη  γίνουν  λάθη  και  απορριφθούν  οι  αιτήσεις καλό  είναι  να   απευθυνθείτε  και  στην  Υπηρεσία  μας ,ώστε  να  ελέγχονται  τα  δικαιολογητικά  πριν  ταχυδρομηθούν.


Η  Υπηρεσία  του  Ν.Π.Δ.Δ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»  προκειμένου  να  διευκολύνει  τους   ενδιαφερόμενους  γονείς  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Συκιάς    θα    λειτουργήσει  Ειδική  Γραμματεία    εξυπηρέτησης   στα  Γραφεία  της  Βοήθειας  στο  Σπίτι (κοντά  στην  Κεντρική  πλατεία),την Παρασκευή  7  Αυγούστου 2015  και  την  Τετάρτη  12  Αυγούστου 2015  το πρωί  από  τις  9:30π.μ-13:00μ.μ.Οι  γονείς  που  επιθυμούν  να  εντάξουν  τα  παιδιά  τους  στο  Πρόγραμμμα  πρέπει  να  προσκομίσουν επισκεπτόμενοι  την  Υπηρεσία  μας  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  παραπάνω.


Σε ότι  αφορά  τους   ενδιαφερόμενους  γονείς   των  Δημοτικών  κοινοτήτων Νικήτης  και Αγίου  Νικολάου  μπορούν  να  απευθύνονται   στη  Γραμματεία  του  Ν.Π.Δ.Δ  «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»  στη  Νικήτη   καθημερινά  από   τις   8:30-14:00  και  στο  τηλέφωνο  2375020152. κ.ΕΛΕΝΗ   ΜΑΝΤΣΙΟΥ.