Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20096/27-12-2019 ΑΔΑΜ:
19PROC006125715 2019-12-31

 

Ο Δήμος Σιθωνιας, προκηρύσσει,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 144/19868/23-12-2019
( ΑΔΑ: ΩΓΕΧΩ1Φ-ΒΜΒ )
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ανοικτή διαδικασία
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για
την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Βελτίωση-Αναβάθμιση
Δικτύου Αγροτικής Οδοποιίας Περιοχής "Λιβροχιό"
», Εκτιμώμενης αξίας: 927.822,58 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Το έργο
αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό: 917.764,60€ € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-01-2020, ημέρα: Δευτέρα
 και ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 22:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 27-01-2020 ημέρα : Δευτέρα και ώρα:10:00 π.μ. στα  γραφεία του Διοικητηρίου του Δήμου Σιθωνίας.

Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού (παρ.2α
του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016 ). Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος Παράρτημα Β’ ανοικτής διαδικασίας
για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή.

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το άρθρο 21 της
Διακήρυξης φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών:

α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Έργα Οδοποιίας (2ης τάξης
και άνω που αφορά μεμονωμένους οικονομικούς φορείς – εργοληπτικές επιχειρήσεις
και αντίστοιχα 1ης τάξης για ενώσεις οικονομικών φορέων).

β) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

γ) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

δ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

στ) Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

ζ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 1 (γ), 1(ε), 3(α) και 3(β) του άρθρου 76
του ν. 4412/2016.

Για την κατηγορία των Έργων
Οδοποιίας πρέπει να περιλαμβάνουν στην βασική τους στελέχωση τουλάχιστον έναν
(1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έναν
(1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας

2. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους 18.557,00
ευρώ
με ισχύ τουλάχιστον δέκα (9) μηνών και 30 ημερών, ήτοι 20 Νοεμβρίου 2020 .

 3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες
.

 4. Το
έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις
του Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ » στον άξονα προτεραιότητας (Ι) «Δράσεις
για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» έως το ποσό των 700.000,00€ και
το επιπλέον κόστος από ιδίους πόρους του Δήμου Σιθωνίας

5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΤΕΜΠΛΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

diakirixi.pdf

1_texnikh_ekthesh_libroxio_2018_plot

2_pin_xom_ylika_prom_proyp_libroxio2018_5dromoi

3_entypo_oikonomikhs_prosforas

etep.xls

gantt