Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                Νικήτη, 22.03.2023
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 7474
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
(όπωςΠίνακαςΑποδεκτών)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια ΖΏΣΗΣ συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) Το υπ’ αριθμ.: 46731/13-7-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41,78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 28/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημοτικό κτίριο, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1) Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας για την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων. (Εισηγητής: κ. Παντελής Λάζαρος, αρχηγός της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»)
2) Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος της «Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
3) Έγκριση του ετήσιου απολογισμού και του προγραμματισμού της επόμενης

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 641ac084ce2fb304ebd43951 στις 22/03/23 10:51 χρονιάς με βάση το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας του ΦοΔΣΑ. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
4) Εισήγηση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου με κατ’ επείγον χαρακτήρα. (Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
5) Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2022. (Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αν/της Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού)
6) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών ασφαλτόστρωση Δήμου Σιθωνίας». (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
7) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση-Αναβάθμιση δικτύου αγροτικής οδοποιίας περιοχής «Λιβροχιό» Δήμου Σιθωνίας». (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
8) Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
9) Έγκριση της αρ. 8/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας με θέμα «1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 και ΟΠΔ». (Εισηγ.: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου).
10) Έγκριση της υπ’αριθ. 11/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα: «2η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023». (Εισηγ.: κ. Φάλκος Αντώνιος Πρόεδρος του Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.).
11) Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2023 πρακτικού επίλυσης οικονομικών διαφορών Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: κ. Ζήσιος Βασίλειος, Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών).
12) Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ.: 74/2022 αποφάσεως της Κοινότητας Νικήτης με θέμα «Αναγκαιότητα βιολογικού ή επέκταση υπάρχοντος». (Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Κοινότητας Νικήτης)

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

           ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης του Αριστοτέλη Δήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σιθωνίας
1) Δαλδογιάννης Γεώργιος
2) Γιουβαρλάκη Αικατερίνη του Αποστόλου
3) Αρσένης Καλλικρατίδας του Στυλιανού-Αριστείδη
4) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου
5) Χριστοδούλου Νικόλαος του Δημητρίου
6) Μαλλίνης Ιωάννης του Γρηγορίου
7) Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
8) Σαλπικτίδης Αβραάμ του Ιωάννη
9) Τσιάρας Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
10) Μαλλίνης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
11) Ζήσιος Βασίλειος του Δημητρίου
12) Παραλίκας Θεοδόσιος του Αλεξάνδρου
13) Λαθούρη Πάργα Μαρία του Σπυρίδωνα
14) Φάλκος Αντώνιος του Δημητρίου
15) Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου
16) Ψαρογιάννης Αστέριος του Γεωργίου
17) Μάντσιος Αθανάσιος του Χρήστου
18) Ζαφείρης Δημήτριος του Γεωργίου
19) Ληστής Θεόδωρος του Ιωάννη
20) Καρρά Θωμαή του Χρήστου
21) Γιαρένης Ιωάννης του Δημητρίου
22) Ζήσιου Ειρήνη του Αλεξάνδρου
23) Ζέππος Ιωάννης του Μηνά
24) Ζέππου Μάρθα του Ιωάννη
25) Παντελής Λάζαρος του Αστερίου
26) Αναγνωστάρας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

3) Πρόεδροι Κοινοτήτων
1) Κωστίκας Στυλιανός του Γεωργίου, Νικήτης
2) Παρδάλης Αγαπητός του Δημητρίου, Αγ. Νικολάου
3) Ψηλογιάννης Αριστοτέλης του Ιωάννη, Ν. Μαρμαρά
4) Καζάκας Δημήτριος του Νικολάου, Συκιάς
5) Σπανός Μιχαήλ του Γεωργίου, Σάρτης
6) Κυπαρισσάς Ιωακείμ του Θωμά, Μεταγγιτσίου