Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις 22/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ. μ., που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1) Κατάργηση Δίκης – Παραίτηση από το δικόγραφο της με αριθμ. κατάθεσης ΑΚ297/23.7.2013 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Σιθωνίας κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της Α.Δ.Μ.Θ. – ορισμός Δικηγόρου για δήλωση παραίτησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

2)Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τζίτζιος Ιωάννης