Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

  • Αρχική
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

strathgik_lrg.jpg
<

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 

Στο πλαίσιο σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) του Δήμου Σιθωνίας,
παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες η Στρατηγική και οι
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες του Δήμου. Η
διαμόρφωση της στρατηγικής του Δήμου συνίσταται:

α) στον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα
αντιμε­τω­πί­σει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και

β) στη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που
θα δι­α­­σφα­λίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής
ανά­πτυ­ξης (πο­λιτικές δράσης και γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης).

       Πρέπει να τονισθεί
ότι η Στρατηγική και οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες του Δή­μου προέκυψαν μετά
από την ιε­ράρ­χηση των κρίσιμων
ζητημάτων τοπικής ανά­πτυ­­ξης τα οποία θα εμπεριέχονται στο τελικό
Τεύχος του Ε.Π. Για τον εντο­πι­σμό, επε­ξερ­γασία και αξιολόγησή τους
ελήφθησαν υπόψη σχετικές υπο­δεί­ξεις των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων
του Δήμου, οι οποίες κοινοποιή­θη­καν εγγράφως στην Ομάδα Έρ­γου.

Η
δημοσιοποίηση της Στρατηγικής και των Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων του Δήμου
καθώς και η συνεχής επικοινωνία με τους κατοίκους
της περιοχής, απο­τελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας προγραμματισμού. Θα
πρέπει, λοιπόν, να σχεδιασθούν ενέργειες που να καθιστούν ουσιαστική τη συμμετοχή
των πολι­τών αρχικά κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και στη
συνέχεια κατά την υλοποίηση και αξιο­λό­γηση του προγράμματος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η πρό­βλε­ψη των διαδικα­σιών συμ­με­τοχής συνεπά­γεται με οργανωτικές
διευθετήσεις, ενημέ­ρω­ση και διαβού­λευ­­ση με φο­ρείς και εκπροσώπους
πληθυσμιακών ομάδων.

Επιπρόσθετα, ο
Δήμος θα δημοσιοποιήσει το τεύχος αυτό τουλά­χι­στον επί δύο (2) εβδομάδες και θα
αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας όπως τον τοπικό τύπο, τοπικούς
ραδιοσταθμούς, την ιστοσελίδα, ειδικούς πίνακες ανα­κοι­νώ­­σε­ων κλπ. Κατά
τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προ­τά­σεις, εγγράφως ή
ηλεκτρονικά, από τα τοπικά συμβούλια, από πολίτες ή ενώ­σεις πο­λι­τών καθώς και
από τοπικούς κοινωνικούς φορείς.

Οι ενέργειες
αυτές θα αποτελέσουν την αφορμή για εποικοδομητικό διάλογο, για τη διευκόλυνση
της συμμετοχής των επιμέρους ομάδων πολιτών καθώς και για την προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας. Βασικοί όροι για την
επιτυχία των εκδηλώσεων είναι η εξασφάλιση ευρείας και ισότιμης συμμετοχής όλων
των κοινωνικών εταίρων και η διασφάλιση όρων συ­στη­ματικής και αξιόπιστης
καταγραφής και αξιολόγησης των τοπικών προβλη­μά­των.

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ