Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΦΗΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.  10234/29-6-2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου
Σιθωνίας» 21PROC008849622

Ο
Δήμαρχος Σιθωνιας

προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σιθωνίας»
προϋπολογισμού  39680,00ευρώ
με το Φ.Π.Α..

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία
επικοινωνίας:

Αναθέτουσα
αρχή: ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Ο.Τ.Α. Α΄

Δ/νση:
ΝΙΚΗΤΗ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Τ.Κ..:63088

Τηλ.: 2375081325

E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα:www.dimossithonias.gr

Κωδικός
NUTS: 998493357 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimossithonias.gr.

3. Κωδικός CPV: : [79415200-8]
– Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
 

4.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
η
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την σύνταξη του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης καλύπτει
πλήρως τις «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», όπως
αυτές έχουν εγκριθεί με το ΦΕΚ 4380Β/2020.

5.
Διάρκεια σύμβασης:
ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ
(12)

6.
Κριτήριο ανάθεσης:
η πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς

βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

10.
Παραλαβή προσφορών:
Η ημέρα έναρξης παραλαβής
προσφορών είναι
2/7/2021 Και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ..Η
ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η
16/7/2021 και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. . Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού.

11.
Χρηματοδότηση:
 Πράσινο Ταμειο ενώ η  δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ : 02.70.6162.0004 του
προϋπολογισμού
2021 του
Δήμου.

Ο
Δήμαρχος

        Ντεμπλας Κυπαρισσης      

1._diakirixi