Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ

ΠΕΡΊΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ 1286/04-02-2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006237526
2020-02-04

 Ο Δήμαρχος 
Σιθωνίας  κ. Ντέμπλας
Κυπαρίσσης  

Έχοντας
υπόψη την 145/19869/23-12-2019 ΑΔΑ: Ω7ΓΒΩ1Φ-5ΩΩ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την της πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.»
,
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 161.200,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

1.
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

·        
Αναθέτουσα
αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
·        
Ταχ.
Δ/νση : 630 88 ΝΙΚΗΤΗ

·        
Τηλ.
: 23753 50 124 
·        
Telefax : 23750 23 244 ·        
E-mail : dimkaradimou@yahoo.gr ·        
Ιστοσελίδα
: www.dimos
sithonias.gr

2.
Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου (http://

www.dimossithonias.gr). Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2375 3 50124, 127, FAX 2375 0 23244, (Τ.Κ. 630
88 Νικήτη Χαλκιδικής), αρμόδια υπάλληλος Καραδήμου Δήμητρα. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους

3.
Κωδικός CPV:
34144512
– 0.

4.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο
της σύμβασης, είναι προμήθεια ενός 
καινούριου απορριμματοφόρου σχήματος, τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3,
όπως περιγράφονται στο τεύχος της 
τεχνικής περιγραφής-τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης  για τη κάλυψη
αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του
Δήμου Σιθωνίας.

6.
Εναλλακτικές προσφορές:
Δεν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

7.
Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Ο
ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός του συμβατικού χρόνου,
ήτοι εντός πέντε (5) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού

8.
Δικαιούμενοι συμμετοχής
:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο της
προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. Οι λόγοι
αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

9.
Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της διακήρυξης..

10.
Παραλαβή προσφορών:
Η
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/2/2020 και ώρα 22:00

Η
διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την23/2/2020 και ώρα 22:00.

11.
Εγγυήσεις
:
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2 της
διακήρυξης.

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4.1.1. της διακήρυξης.

12.
Χρόνος ισχύος προσφορών
:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών
:
Ελληνική

14.
Χρηματοδότηση:
Η
δαπάνη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και θα βαρύνει τον Κ.Α.

02.64.7132.0002
του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020

15.
Δημοσιεύσεις:

a)      στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
b)      Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr, 
c)     
στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

 d)     στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  e)      στη διεύθυνση (URL) :
www.dimossithonias.gr στην διαδρομή : www.dimossithonias.gr ► Νέα –
Ανακοινώσεις

Η δαπάνη
των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

 meleti_29_2019

diakirixi_1286_2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΤΕΜΠΛΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ