Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 8Η (2023) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                       Νικήτη 13/03/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.:6337
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19,για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκριση πρακτικου ΙΙ /13-3-2023 αποσφράγισης   οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό με αρ. ΕΗΔΗΣ 179867  «Προμήθεια δυο (2 ) υπερκατασκευών, απορριμματοφόρων οχημάτων ». (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. Ανάκληση της υπ’αριθ. 40/2023 (ΑΔΑ:6ΘΖΚΩ1Φ-ΝΛΤ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)

3. Επανεξέταση της περίπτωσης αριθ. 2 της υπ’αριθ. 14-2023 (ΑΔΑ:6ΨΥ3ΟΛΙΚ-ΝΨΧ) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                  Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο.
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων.
3. Εισηγητές των θεμάτων.
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης.