Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 38Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                   Νικήτη 03/11/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                   Αριθμ.Πρωτ.:22289
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Αλέγρα Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ  Ο.Τ. 21 ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας)

2. Ορισμός Επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ  Ο.Τ. 21 ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας).

3. ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Βελτίωση Ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας»» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας).

4. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

5. Έγκριση της υπ’αριθ. 78/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ).

6. Έγκριση της υπ’αριθ. 80/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Έγκρισης της 5 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»).

7. Έγκριση της υπ’αριθ. 81/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Οικονομικές ενισχύσεις δημοτών» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»).

8. Μετατροπή σύμβασης Καθαριστριών Σχολικών μονάδων ΙΔΟΧ για το έτος 2022-2023 (Εισηγ. ο κ. Δημαράς Δήμος Γενικός Γραμματέας του Δήμου).

9. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση δικηγόρου επί αγωγής Ασφαλιστικών μέτρων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

10. Αποδοχή της διαταγής-αίτησης-αγωγής των Α. Γ. και Λοιποί κατά του Δήμου μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πολυγύρου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

11. Ορισμός Δικηγόρου για μελέτη δικογραφίας (ΑΒΜ Α22/1423), επιμέλεια φακέλου και σύνταξη εξηγήσεων για όλους τους εγκαλούμενους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σιθωνίας (11) στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του Πταισματοδίκη Πολυγύρου ενόψει της μήνυσης του Ν. Ο.» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

       Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Εισηγητές των θεμάτων
3. Γραφείο Αντιπολίτευσης