Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 34Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                              Νικήτη 07/10/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                              Αριθμ.Πρωτ.:19651
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N.4555/18,

2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Επικαιροποίηση – καταγραφή και ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων ποιότητας νερού στερεών και υγρών αποβλήτων δήμου Σιθωνίας» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. Έγκριση και παραλαβή του 1ου παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου βιολογικός καθαρισμός Τορώνης». (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

3. Έγκριση πρακτικού Ι 16/9/2022 διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, αποσφράγιση – δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνικές προδιαγραφές «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ 2022-23 ΕΣΗΔΗΣ 30050.1» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Έργα Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Νικητής και Νέου Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

5. Καθορισμός όρων ανάπλασης Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Κ. Συκιάς Δήμου Σιθωνίας( Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

6. Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων  για τη Δ.Ε. Σιθωνίας και τη Δ.Ε. Tορώνης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

7. Αύξηση ωρών εργασίας και μετατροπής συμβάσεων Σχολικών Καθαριστριών από Μερική σε Πλήρη απασχόληση (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος)

8. Ορισμός Δικηγόρου επί των υποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας με την εταιρία “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

9. Ορισμός δικηγόρου για την καταγγελία του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΛΑΤΟΥΡΑ» (Εισηγ. Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

10. Πρόταση συνεργασίας με την τράπεζα Eurobank (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

11. Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός-Ενδοδικαστική επίλυση- αγωγή Καλλέας Συρίγω-Μίσθωμα ΚΕΠ Νικήτης. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

12. Έγκριση της υπ’αριθ. 118/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Σιθωνίας» με θέμα «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ. Σιθωνίας έτους 2022» (Εισηγ. κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ)

13. Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)

14. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ (Επέκταση δικτύου ΦΟΠ (0 στύλους) για τοποθέτηση 3ΦΣ και 1Χ/Δ) (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

         Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Γραφείο Αντιπολίτευσης
3. Εισηγητές των θεμάτων