Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 33Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                   Νικήτη 22/09/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                   Αριθμ.Πρωτ.:18129
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

 

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2023» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. 5 η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

3. Πρόταση συνεργασίας με την τράπεζα Eurobank (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

4. Έγκριση της αρ. 26/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. με θέμα « Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικής χρήσης 2021» (Εισηγ. κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

5. Έγκριση της αρ. 28/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. με θέμα «3 η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2022» (Εισηγ. κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)

6. Έγκριση της υπ’αριθ. 3/2022 απόφασης (αρ. 3/2022 Πρακτικό) της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών . (Εισηγ. κ. Ζήσιος Βασίλειος)

7. Έγκριση της υπ’αριθ. 70/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

8.  Έγκριση της έκθεσης ορκωτών –ελεγκτών επί του ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ ‘Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ’(Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

9. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (ΚΤΕΟ) (Εισηγ. κα Βαχτσεβάνου Δήμητρα)

10. Αίτηση υπαλλήλου για συμμετοχή σε συνέδριο (Εισηγ. κα Γρηγοριάδου Αναστασία)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                 Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2.Εισηγητές των θεμάτων