Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 27Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                 Νικήτη 01/08/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:14106
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123

Fax: 2375020214                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N.
4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 16768/19-10-2021 συναφθείσας Σύμβασης σχετικά με την εκτέλεση εργασιών με τίτλο «Συλλογή-μεταφορά και Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και στερεών μη επικίνδυνων
αποβλήτων ιστορικών αποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας για 12 μήνες» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

2. Αίτημα για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση- Αναβάθμιση Δικτύου Αγροτικής Οδοποιίας Περιοχής “Λιβροχιό” Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

3. Πρόσληψη Καθαριστριών Σχολικών μονάδων ΙΔΟΧ για το έτος 2022-2023 (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος)

4. Πρόσληψη εκτάκτου Προσωπικού Ορισμένου χρόνου με κατ’ επείγον χαρακτήρα (Εισηγ. κ. Δημαράς Δήμος)

5. Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σιθωνίας – 2 ου τριμήνου 2022 (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

6. Έλεγχος πρωτοκόλλου χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σιθωνίας έτους 2021(Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

7. Έγκριση της αναπροσαρμογής τιμής γάλακτος στο πλαίσιο εκτέλεσης της με ΑΠ 3081.15-03- 2022 σύμβασης (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

8. Έγκριση διαφοράς τιμολόγησης σύνταξης μελέτης, λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ (Εισηγ. κ. Μάντσιος Ιωάννης)

9. Έγκριση της υπ’αριθ. 2-2022 απόφασης (πρακτικό 2-2022) της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. κ. Ζήσιος Βασίλειος)

10. Ορισμός δικηγόρου (θέμα εξ αναβολής) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

11. Έγκριση της υπ’αριθ. 55/2022 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Ψήφιση απολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

12. Έγκριση της υπ’αριθ. 56/2022 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Ψήφιση του πίνακα ισολογισμού οικονομικού έτους 2021, του προσαρτήματός του και του πίνακα πεπραγμένων» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης Αθανάσιος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης