Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 26Η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                Νικήτη 22/07/2022
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                Αριθμ.Πρωτ.:13290
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, (δια ζώσης) σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) την παρ. 6 , ​​ του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18,
2)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Καθορισμός όρων ανάπλασης Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Κ. Συκιάς Δήμου Σιθωνίας( Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

2.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός όρων προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Σιθωνίας και των Νομικών προσώπων αυτού 2022-23, ακύρωση της  139/ 2022 ΑΔΑ: 6ΧΨ7Ω1Φ-Ζ26, απόφαση  Ο.Ε.  ( Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

3.  Παραλαβή και έγκριση της μελέτης 1 ου  παραδοτέου  «Υδραυλική Μελέτη για την προστασία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου». ( Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Δ.Ε. ΣΙΘΩΝΙΑΣ (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)

5. Επέκταση Συμβάσεων Καθαριότητας του Προγράμματος του ΟΑΕΔ Επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για δώδεκα (12) μήνες. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ντέμπλας Κυπαρίσσης