Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 20Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 20Η ( ΤΑΚΤΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                  Νικήτη 06/07/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.:20277
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
2. Ζήσιος Βασίλειος
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί στη Νικήτη στο Δημοτικό Κατάστημα, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , ​​ του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας» (Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αρ. συστήματος Α.Α. 186477) (Εισηγ. κα
Καραδήμου Δήμητρα)
2. Έγκριση –παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΣΜΠΕ Πολεοδομική μελέτη Επέκτασης Παραλίας Συκιάς» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
3. Έγκριση μελέτης προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 01, A/A ΟΠΣ: 241 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας (Εισηγ. Δημαράς
Δήμος)

4. Έγκριση της υπ’αριθ. 178/2023 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης σε δικηγόρο άσκησης Αιτήσεων Αναιρέσεως του Δήμου Σιθωνίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και παράστασής του σε αυτές κατά την εκδίκασή τους (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
5. Απαλλαγή υπολόγου (Πολυγυρνού Καρρά Νικολάου) εντάλματος προπληρωμής (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)
6. Απαλλαγή υπολόγου (Κόκκινου Δημητρίου) εντάλματος προπληρωμής (Εισηγ. κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)
7. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες υποθηκοφυλακείου –κτηματολογίου (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
8. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δικτύου ΦΟΠ (0 στύλους ) για τοποθέτηση 3ΦΣ και 1 Χ/Δ (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
9. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση νέας παροχής (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης