Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ 14Η (2023) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           Νικήτη 28/04/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                           Αριθμ.Πρωτ.: 11639
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214

ΠΡΟΣ
ΜέληΟικονομικήςΕπιτροπής
ΔήμουΣιθωνίας
1. ΓιουβαρλάκηΑικατερίνη
2. ΖήσιοςΒασίλειος
3. ΜαλλίνηςΑθανάσιος
4. ΦάλκοςΑντώνιος
5. ΛηστήςΘεόδωρος
6. ΖέπποςΙωάννης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 13:30 μ.μ., που θα διεξαχθεί στη Νικήτη στο Δημοτικό Κατάστημα, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 , του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση –παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κτηματογράφησης και αποτύπωσης οικοπέδων περιοχής Παράδεισος Ν. Μαρμαράς» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
2. Έγκριση του υπ’ αριθ. IV/21-4-2023 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο, «Συλλογή- μεταφορά και διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ιστορικών αποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας». (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
3. Τροποποίηση της απόφασης 79/2022 (ΑΔΑ:ΨΧΖΠΩ1Φ-Θ9Γ) της Οικονομικής Επιτροπής για τη συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και ειδικότερα στην πρόσκληση της
14.29.14.17 ,Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ ́ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).

4. Αίτημα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα).
5. Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών της μελέτης ««Επικαιροποίηση ΤΜΠΑ ΧΑΔΑ Νικήτης». (Εισηγ. κα Καραδήμου Δήμητρα)
6. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (ΚΕΠ Νικήτης) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
7. Λήψη εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1 του Ν.3852/2010, επί της από 11-04-2023 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (πρώην
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ») για εξώδικο Συμβιβασμό και κατάργηση δικών. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος & κ. Κόκκινος Δημήτριος)
8. Λήψη εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1 του Ν.3852/2010, για εξωδικαστικό συμβιβασμό (αγωγή Παπαθανασίου Χ.) (Εισηγ. κ. Κόκκινος Δημήτριος)
9. Έγκριση της υπ’αριθ. 30-2023 απόφασης του ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» με θέμα «Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για ανάθεση υπηρεσίας ορκωτών- ελεγκτών για τον διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο του οικονομικού έτους 2022.» (Εισηγ. κ. Μαλλίνης
Αθανάσιος)
10. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (ΔΕΔΔΗΕ) (Εισηγ. κα Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
11. Επιστροφές χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (Εισηγ:κ. Τσομπανίδης Αντώνιος)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                              Ντέμπλας Κυπαρίσσης

 

Κοιν.:
1. Γενικό Γραμματέα κ. Δημαρά Δήμο
2. Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικών Οργάνων
3. Εισηγητές των θεμάτων
4. Γραφείο Αντιπολίτευσης
5. Πρόεδρος Κοινότητας Νέου Μαρμαρά
6. Προϊστάμενο Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης