Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  03/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 Δήμου Σιθωνίας

2. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.

3. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Νομικού Προσώπου «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.»

4. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας

5. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

6. Προγραμματισμού Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού Ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, με συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την  αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94).

7.  Πρόσθετα προσόντα, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σιθωνίας που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 και αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών.

8.   Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο Δήμο Σιθωνίας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021.

9. Οικονομική ενίσχυση δημοτών 

10. Ορισμός δικηγόρων

11. Ορισμός υπολόγου

12. Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου

13. Έγκριση της αριθ.2/2020 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας, που αφορά «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας (ισολογισμός 2016, Αποτελεσμάτων χρήσης 2016) και έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016»

                                                  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

         Ντέμπλας Κυπαρίσσης